Skip to content

Vastgesteld bestemmingsplan Oostdorperweg 199b

27 december 20232 minute read

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 19 december 2023 het bestemmingsplan ‘Oostdorperweg 199B’, met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0629.BPOostdrprweg199b-VG01 heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de voormalige bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Oostdorperweg 199B’ ligt gedurende 6 weken, vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De stukken zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (per 1 januari 2024 op regels-op-de-kaart via www.omgevingswet.overheid.nl(externe link)). 

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024) gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 

Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Tags

BestemmingsplanGemeenteOostdorperweg 199bTerinzageleggingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top