Skip to content

“Burgerberaad in Wassenaar: Verdieping democratie en samenwerking voor doordacht advies over wegencategorisering”

Afzender bekend bij de redactie
7 februari 20242 minute read

Aangezien de politiek er zelf niet uitkomt, wordt het burgerberaad ingezet als instrument. Hierdoor kunnen diverse perspectieven worden samengebracht en verschillende standpunten worden uitgewisseld. Het doel is om vervolgens een goed doordacht advies te formuleren voor het plan van wegencategorisering. Naar verwachting zal het burgerberaad in de zomer van start gaan en een deel van de Wassenaarse bevolking zal door loting worden geselecteerd om deel te nemen.

Een zorgvuldige aanpak voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het burgerberaad, levert een waardevolle bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de Wassenaarse bevolking in het bestuurlijk proces. Rekening houden met een diverse bevolking en indicatoren als leeftijd, geslacht, inkomen en woongebied, zijn van essentieel belang voor een representatieve steekproef en het aantal mensen dat wordt ingeloot.

Deze vorm van participatie is intensief, en het is van belang dat de bevolking betrokken blijft. Om dit te bewerkstelligen, zijn enkele kernpunten cruciaal.

Ten eerste: Het mandaat, waarmee het bestuur duidelijk laat zien dat het achter het burgerberaad staat, is belangrijk. Ook geeft de politiek vooraf aan wat er met het advies zal gebeuren. Een onafhankelijk advies zal worden gepresenteerd en dit advies zal worden opgevolgd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.

Ten tweede: Een heldere vraagstelling is essentieel.

Ten derde: Onafhankelijke en onpartijdige moderatie tijdens bijeenkomsten is noodzakelijk, evenals de aanwezigheid van deskundigen uit verschillende disciplines, zoals verkeersdeskundigen, ecologen en vertegenwoordigers van belangengroepen zoals de fietsersbond en de Vrienden van Wassenaar. Hun taak is om mensen met diverse achtergronden en kennisniveaus op één lijn te brengen, door ze goed te informeren. Deelnemers kunnen dan hun standpunten met elkaar uitwisselen. Hierbij draait het niet om debat (overtuigen) maar om dialoog (begrijpen), waarbij luisteren naar elkaar centraal staat.

Ten vierde: Belangrijk is, dat de politiek open staat voor alternatieve oplossingen en benaderingen tijdens het burgerberaad. Door verschillende opties te verkennen en te bespreken, kunnen creatieve oplossingen naar voren komen die misschien niet eerder waren overwogen.

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, is het van groot belang dat de politiek transparant is over het vervolg van het proces en duidelijk communiceert naar de bevolking toe.

Door deze kernpunten in acht te nemen, kan het burgerberaad effectief worden ingezet voor het formuleren van een doordacht advies over wegencategorisering, wat zowel het vertrouwen van de bevolking in de politiek vergroot als meer rust in Wassenaar brengt.

Tags

BurgerberaadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top