Skip to content

Ter inzage leggingen beschikking Waterwet

12 februari 202454 second read

Omgevingsdienst Haaglanden heeft verschillende beschikkingen Waterwet ter inzage. Bekijk de verschillende publicaties hieronder. 

Beschikking Waterwet Meijendel (zaaknummer 00554813) ter inzage

Op 27 juni 2019 hebben heeft Omgevingsdienst Haaglanden een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet. De aanvraag betreft het wijzigen van bovengenoemde vergunning uit 2010 en heeft alleen betrekking op winning Sprang A Vallei Meijendel (deelgebied 20) van Dunea in het waterwingebied Meijendel. De bijbehorende documenten kunt u hieronder inzien.

Een belanghebbende of diegene die een zienswijze tegen het ontwerp heeft ingediend, kan tot en met 20 maart 2024 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00554813. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende of diegene die een zienswijze tegen het ontwerp heeft ingediend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket(externe link).

Tags

Beschikking Waterwet MeijendelGemeenteTerinzageleggingWassenaarWaterwet
Gerelateerde artikelen
Back To Top