Skip to content

Verzoek extra raadsvergadering, democratisch recht of oneigenlijk gebruik? 

18 april 20242 minute read

In de gemeentewet staat in artikel 17 tweede lid dat de gemeenteraad extra vergadert indien ten minste 1/5 van het aantal leden schriftelijk met opgave van redenen daarom verzoekt.

De fractie van Hart van Wassenaar heeft met een beroep op deze bepaling op 16 april jl. de gemeenteraad bijeen laten komen. Nu wordt over de datum en de mogelijke redenen om te vergaderen eerst gesproken in het overleg van de fractievoorzitters. Alleen de onderwerpen Groene Zone, Valkenhorst en de Financiën werden als onderwerpen genoemd. Geen nieuwe stukken, geen directe aanleiding en geen urgentie.

Pas later is door de fractie van Hart voor Wassenaar de al bekende informatie over de Groende Zone en Valkenhorst (voormalig vliegveld Valkenburg) aangeleverd en t. b.v. van de bespreking van de gemeentelijke financiën veel cijfers en allerlei aannames. Verder geen opgave van redenen. Wat het doel van de vergadering zou zijn, geen voorgenomen moties, niets van dat?    

Fractievoorzitter Henri van Smirren: “Er wordt wel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een extra raadsvergadering uit te roepen. Meestal gaat het dan om een actueel thema dat speelt in de samenleving. Je kunt denken aan rellen, wanordelijkheden waarop je de burgemeester om een reactie vraagt, of zoals dat laatst in Den Haag is gebeurd in het kader van de Spreidingswet inzake opvang van asielzoekers. In ieder geval is er een goede onderbouwing nodig waarom de raad bijeen zou moeten komen. Kortom: “De opgave van reden” zoals bedoeld in artikel 17 lid 2 van de gemeentewet is in onze ogen niet vervuld. Bovendien zijn er binnenkort volop mogelijkheden om te spreken over de ontwikkelingen op voormalig vliegveld Valkenburg. Bij de behandeling van de kadernota, waarvan de behandeling in juni zal plaatsvinden, is volop gelegenheid om te debatteren over de financiën van de gemeente.

Henri van Smirren besluit: “Een van de spelregels in een democratische samenleving is dat je de instrumenten die de wetgever heeft gegeven inzet voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. In dit geval was dat naar onze mening niet zo en daarom heeft onze fractie met overtuiging gestemd om de genoemde onderwerpen van de agenda te halen.”     

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top