Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Ministerie van OCW bezoekt SchoolAdviesDienst Wassenaar

19 juni 20243 minute read

Op donderdag 13 juni bracht een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een werkbezoek aan de SchoolAdviesDienst Wassenaar (SAD), georganiseerd door Onderwijsontwikkeling Nederland (OON). Het doel hiervan was om de educatieve ondersteuningsstructuur in Nederland in kaart te brengen.

Het unieke Wassenaarse model, gebaseerd op een convenant tussen de gemeente Wassenaar, de Wassenaarse basisscholen en SAD, stond centraal. De SAD ondersteunt en adviseert de acht basisscholen op het terrein van onderwijsontwikkeling en leerlingenzorg. Daarnaast geeft de SAD uitvoering aan Passend Onderwijs in Wassenaar vanuit het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Regio Leiden.

Om het lerarentekort in Wassenaar aan te pakken, hebben de Wassenaarse basisscholen enkele jaren geleden gezamenlijk met de gemeente Wassenaar en de SAD het project bovenschools opleidingscoördinator opgezet – wat heeft geleid tot een substantieel toename van het aantal nieuwe leerkrachten in Wassenaar. Door nauw samen te werken met de scholen, de gemeente en de maatschappelijke ketenpartners biedt de SAD vraaggerichte maatwerk ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten, directies en ouders. Op de vraag aan de onderwijsbestuurders wat voor hen de meerwaarde is van de SAD geven zij aan dat het maatwerk dat de SAD verricht, gericht op de eigen unieke schoolsituatie, voor hen een grote meerwaarde is. 

Rob de Jong, directeur-bestuurder van de SKOW en Piet Keijzer, directeur-bestuurder van de Kievietschool geven aan: ‘Voor kleine schoolbesturen is samenwerking essentieel en de Wassenaarse besturen en scholen zijn daar heel bewust mee bezig. De ondersteuning door de SAD kan gezien worden als het cement tussen de stenen van het Wassenaarse onderwijsbouwwerk. Dat staat daardoor stevig en betekent voor besturen en scholen eenheid met behoud van eigenheid’. 

De gemeente geeft aan zich zeer verantwoordelijk te voelen voor de gezonde en optimale ontwikkeling van haar inwoners en vindt hierbij preventie en integraliteit van groot belang. Daarom heeft zij diverse taken op het gebied van doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, vroegsignalering en preventie bij de SAD belegd, zoals werkzaamheden in het kader van het Sociaal Team Wassenaar, de Voor- en Vroegschoolse educatie, de taalklas, en coördinatie van het sportakkoord II en GALA-akkoord. 

Op basis van bovenstaande is het integrale en lokale Wassenaars model ontstaan, gebaseerd op duurzame en langjarige relaties tussen de gemeente Wassenaar, de Wassenaarse basisscholen, lokale en regionale maatschappelijke partners en de SAD. Dit model sluit aan bij de hervormingsagenda jeugd, waardoor opschaling naar zwaardere en duurdere jeugdzorg kan worden voorkomen. 
Wethouder Ritske Bloemendaal van Onderwijs: ‘Leerlingen zijn immers allereerst kind of jongere. Door de intensieve samenwerking komen onze jonge inwoners eerder in beeld en kan er waar nodig effectiever worden gehandeld’. Wethouder Zoutendijk van cultuur en welzijn: ‘Door integraler en meer preventief te denken en handelen kan de pedagogische infrastructuur worden versterkt en de opvoedingsopgave worden gedeeld’.

Het ministerie heeft met veel interesse kennisgenomen van het unieke Wassenaarse model en de manier waarop de SAD bijdraagt aan een sterke educatieve ondersteuningsstructuur in de lokale context. De ervaringen en inzichten opgedaan tijdens dit werkbezoek zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van gedachtevorming en beleid op dit gebied.

Tags

BezoekGemeenteMinisterie van OnderwijsSchooladviesdienstWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top