Skip to content

Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming – saneringsplan locatie Marineweg

27 juni 202436 second read

Op 22 januari 2024 heeft Omgevingsdienst Haaglanden een saneringsplan ontvangen als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming. Het plan heeft betrekking op de locatie Marineweg en omgeving te Wassenaar.

Van 26 juni 2024 tot en met 6 augustus 2024 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01095573, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail vergunningen@odh.nl.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van het overgangsrecht in Hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, is de Wet bodembescherming (Wbb) nog van toepassing op deze procedure.

Tags

GemeenteLocatie MarinewegOntwerpbeschikkingSaneringsplanWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top