Skip to content

Gemeentefinanciën; Over boter op het hoofd en het eerlijke verhaal

27 juni 20243 minute read

In de afgelopen week verschenen er nogal wat berichten op sociale media over de kadernota, de opmaat naar de begroting 2025, die door het college werd gepresenteerd. Een tekort van 4 miljoen vanaf 2026 stond daarin centraal. De meicirculaire, die inzicht geeft hoe het Rijk de financiële middelen verdeelt over de gemeenten pakt daarenboven afgelopen week ook nog eens negatief voor Wassenaar uit. Ook daarin een korting van 1 miljoen voor de komende jaren.

De lokale oppositiepartijen Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar gebruikten deze cijfers, die voortkomen bezuinigingen door de Rijksoverheid, om hun offensief tegen de huidige coalitie verder in te zetten. Juiste cijfers en nuancering doen er dan kennelijk niet meer toe. Het beeld wordt geschetst van een coalitie die Wassenaar het financiële ravijn instuurt.  Deze ontwikkeling in de begroting van 2026 was echter ook al aangekondigd toen de coalitie waaraan zij in 2022 stapten aan het roer stond. De door dat college ingediend begroting voor 2023 kende een OZB-verhoging van 20 % en tegelijkertijd een toename van de uitgaven. Midden in de energiecrisis en de nasleep van corona nog voelbaar. En met een gat van 2.5 miljoen in 2026! Je moet maar durven!

Deze oppositiepartijen schromen ook niet terug om een beslissing over de herinrichting van de Schouwweg Noord en het weghalen van het fietspad als incidentele uitgave te vermengen met de structurele inkomsten en uitgaven van de gemeente. Pikant is overigens dat het voorstel van deze herinrichting van de Schouwweg ook uit de koker van deze vorige coalitie komt, en ja daarvan maakten deze twee lokale partijen deel van uit…

Overigens staat de PvdA-fractie nog steeds achter deze herinrichting en het weghalen van het fietspad. Dat is ook het advies van verkeersdeskundigen. Dat er vanwege het gevoel van verkeersveiligheid tegemoet wordt gekomen aan de zorgen en een schelpenpad voor fietsers wordt aangelegd vinden we prima. Goed bestuur is niet je laven in je eigen gelijk maar is ook het compromis zoeken waar dat kan.     

Wat is het eerlijke verhaal? PvdA-fractievoorzitter Henri van Smirren: “Natuurlijk weten we al jaren dat de korting en de herverdeling van het gemeentefonds voor Wassenaar nadelig zouden kunnen uitpakken. Er waren ook duidelijke signalen, ook van uit de 2e Kamer, dat dit zou worden gematigd door een nieuwe regering. Om dan de lasten voor de inwoners op voorhand te verhogen vonden wij niet verstandig.

De periode tot ’26 geeft ons ook nog voldoende tijd om bij te sturen en dat gaan we nu ook doen, Door een evenwichtig pakket van bezuinigingen, andere keuzes in het beleid (ombuigingen) en ook de OZB te verhogen met 12.4% is de opgave van 4 miljoen gevonden. Dat is c.a. 90 euro extra op jaarbasis voor een woning van een WOZ-waarde van € 760. Rest er nog een gat van 1 miljoen dat moet worden opgelost. Ook daarbij zullen dezelfde maatregelen volgen dus er kan nog een beperkte kostenstijging volgen. Het kan ook zijn dat de investeringsagenda wordt bijgesteld. Et gesprek daarover voeren we graag in de raad en niet via sociale media.

Marvin van der Nat: PvdA commissielid. De PvdA-fractie zal zich in ieder geval inzetten om te zorgen dat er blijvend evenwicht wordt gevonden in het huishoudboekje van de gemeente. Dat vergt stuurmanskunst en transparante heldere keuzes. In ieder geval mogen de bezuinigingen vanuit het Rijk niet kwetsbare Wasenaarders treffen. Vanuit mijn rol als woordvoerder sociaal domein zal ik daar scherp op letten.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top