Skip to content

Gemeente Wassenaar presenteert jaarrekening 2010

17 mei 20112 minute read

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar de jaarrekening over 2010 in concept vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De Wassenaarse gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2010 in juni.

Gematigd positief beeld gemeentelijke financiën
Het resultaat na bestemming levert een gematigd positief beeld van de gemeentelijke financiën op. Het resultaat is voor een deel, circa + € 0,5 miljoen, structureel en voor een deel, circa + € 1,6 miljoen, incidenteel van aard. Van de voorgenomen ombuigingen is 86% gerealiseerd, onder meer door het niet invullen van vacatures binnen de ambtelijke organisatie en het bezuinigen op externe inhuur.

Voorstellen tot verzachtende maatregelen bezuinigingen
Het college stelt de Wassenaarse gemeenteraad voor om van dit resultaat € 1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en de rest te bestemmen voor lopende projecten. Het geeft ruimte om maatschappelijke effecten van de voorgenomen ombuigingen te verminderen. Het college denkt daarbij aan het niet doorvoeren van bezuinigingen op de waarderings- en activiteitensubsidies in 2012.

Noodzaak tot krachtig en doeltreffend financieel beleid
Gecorrigeerd voor incidentele baten resteert een beperkt positief saldo op de normale bedrijfsvoering van € 0,5 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd met dit resultaat. De toekomst is en blijft echter niet rooskleurig. Het Gemeentefonds staat onder druk, voor Wassenaar met name van belang voor wat betreft de WMO, en taken worden gedecentraliseerd zonder bijbehorende middelen.

U kunt de jaarrekening downloaden via de website www.wassenaar.nl/jaarrekening

Tags

GemeenteJaarrekeningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top