Skip to content

Ook de Wassenaarse scholen beginnen weer

11 augustus 20114 minute read

Op maandag 15 augustus a.s. is het zo ver….de scholen beginnen weer! Een goed moment om opnieuw aandacht te vragen voor de veiligheid rondom de scholen. Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen of fietsen veel kinderen een nieuwe route naar een nieuwe school. U en andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer schoolgaande kinderen op de weg.

Verkeerssituaties in beeld en oplossingen op maat
In vervolg op de gesprekken die wethouder Dienke Dekker met alle Wassenaarse scholen heeft gehad in het kader van het project veilige schoolzones, is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het uitwerken van deze inventarisatie van problemen die spelen rondom de Wassenaarse scholen. Hieruit zijn zes deelprojecten geformuleerd om de verkeerssituaties rondom de scholen te verbeteren. In de begroting voor 2011 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het project ‘verkeersveilige schoolzones’.

Deelprojecten

1. Verkeersveiligheid rondom de Herenwegschool
Vanuit de Herenwegschool en ook vanuit de politie is aangegeven dat het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk is, waarbij auto’s veelvuldig fout worden geparkeerd. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Geïnventariseerd moet worden hoe de problemen precies ontstaan en hoe de problemen opgelost kunnen worden. Hiervoor is een apart onderzoek gestart.

2. Verkeersveiligheid rondom de St. Jan Baptist school
Vanuit de St. Jan Baptistschool is aangegeven dat tijdens het brengen en halen van de kinderen het erg druk en rommelig is rondom de school. De gemeente is voornemens de omgeving, weliswaar op een beperkte schaal, her in te richten, waarbij de snelheid op de Violierenweg en Anemonenweg wordt verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. De omwonenden van de school worden bij deze plannen betrokken. De planning is om in het 4e kwartaal van 2011 met deze herinrichting te starten.

3. Verkeersveiligheid rondom het Rijnlands Lyceum
In overleg met de schoolleiding van het Rijnlands Lyceum is een aantal verkeerszaken rondom de school en de schoolroutes aan de orde geweest. Een wens van de schoolleiding is dat ook voetgangers met behulp van een verkeerslicht kunnen oversteken. De verkeersregelinstallatie bij het Rijnlands Lyceum wordt half augustus 2011 vervangen inclusief een voetgangersoversteek.

4. Maatregel aanleg fietsstraat nabij Adelbert College en reconstructie Deijlerweg
Door het Adelbert College is gevraagd om, vanwege de drukte, te kijken naar de toegangsweg van de school. In verband met de komst van een early childhood in boerderij Ter Weer aan de Deijlerweg, wordt deze weg heringericht als fietsstraat (planning 2012), waarbij de auto te gast is. De Deijlerweg wordt vanaf het Rozenplein tot en met het kruispunt met de Burgemeester Geertsemalaan voorzien van verhoogd liggende fietsstroken in plaats van de huidige fietssuggestiestroken zoals nu het geval is. De planning om dit het 4e kwartaal 2011 uit voeren.

5. Aanleg oversteekplaats Bonifaciusschool, nabij Rijnsburgpassage
De Bonifaciusschool heeft verzocht of de in het verleden veel gebruikte zebra in het verlengde van de Rijnsburgpassage weer terug mag komen. Naar verwachting wordt deze oversteek in de tweede helft van 2011 gerealiseerd.

6. Maatregel instelling schoolzones rond scholen
Uit gesprekken met de scholen is gebleken dat problemen die rond scholen spelen, veelal door verkeerd gedrag wordt veroorzaakt. Het is zaak het verkeer te attenderen op de aanwezigheid van een school en de daarbij horende schoolgaande kinderen. Door de snelheid van het verkeer te verminderen kan beter geanticipeerd worden op onverwachte gebeurtenissen.

Ook is het wenselijk een goede oversteekvoorziening te bieden. Het instellen van een schoolzone kan hiervoor een optie zijn; een opvallende direct herkenbare inrichting van de straat, waardoor iedere passant direct ziet dat er een school staat. De gemeente gaat randvoorwaarden opstellen wanneer (en ook wanneer niet) een schoolzone ingesteld wordt. Ook wordt er een voorstel voor de inrichting van een zone gemaakt.

Handhavingactie van de politie
Gelijktijdig met het starten van het nieuwe schooljaar, start de politie met een handhavingsactie rondom enkele Wassenaarse scholen. Deze actie van de politie is gericht op een betere veiligheid rondom de scholen, welke goed aansluit op het gemeentelijk project ‘veilige schoolzones’.

Tags

BeginnenScholenWassenaarse
Gerelateerde artikelen
Back To Top