Skip to content

Lintjesregen 2012

27 april 20129 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 27 april a.s. reikt burgemeester drs. J.Th. (Jan) Hoekema tussen 10.15 en 11.15 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2011 acht Koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende personen in het Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 in Wassenaar.

De heer drs. J.A. Bom (66 jaar) accountant van beroep laatstelijk bij KPMG (1972-2004) is als vrijwilliger vanaf 1991 betrokken bij het Museum Nederlandse Cavalerie in Amersfoort.
De volgende boeken heeft hij op verzoek van het museum geschreven:
– De Regimenten Huzaren Motorrijder 1938-1940.
– DAF-Pantserwagens voor de Regimenten Huzaren.
De heer Bom werkt aan een uitgebreide inventarisatie van en onderzoek naar gedenktekens en monumenten met betrekking tot de Cavalerie KL en Cavalerie KNIL, Vechtwagens KNIL en Pantsertroepen KNIL.
De heer Bom is/was verder als vrijwilliger actief:
– 1970 – heden als bestuurslid en medewerker van de Vereniging ter beoefening van de mili-taire historie “Mars et Historia”.
– 1986 – 1990 als penningmeester Vereniging Montesso-rischool Wassenaar.
– 1980 – heden als vrijwilliger van de reünie vereniging veteranen van het 1e en 2e Eskadron Pantserwagens (1936 – 1938).
– 1983 – 1990 als bestuurslid en vrijwilliger bij Hockeyclub de Kieviten Wassenaar.
De heer Bom wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw N.J. Dijkstra-Sybrandi (78 jaar) heeft zich als vrijwilliger ingezet vanaf 1974 naast haar werkzaamheden als verpleegkundige bij Serviceflat Zomerland in Wassenaar (1979-1985).
– 1974-1987 vrijwilliger voor de scholen (basis en middelbaar) van haar dochters in Wassenaar en Den Haag.
– 1979 – heden vrijwilliger, o.m. als voorzitter afdeling Den Haag, adviseur en landelijk bestuurslid van Womens Aglow Fellowship Nederland.
– 1982 – 1986 ouderling t.b.v de Gereformeerde Bloemcampkerk.
– 1985 – heden vrijwilliger t.b.v. diverse wekelijkse bijeenkomsten van verschillende gebedskringen en actief betrokken bij het uitvoeren van diverse medische missies o.m. in Indo-nesië in 2008.
– 1990 tot heden organisator/vrijwilliger t.b.v. de jaarlijkse Wereldvrouwen gebedsdag.
– 1991 tot 1999 vrijwilliger als gastvrouw t.b.v. de open eettafel van de Wamiva thans Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar.
– 1996 – heden actief lid van de werkgroep „onderhoud Joodse begraafplaatsen‟ van de stichting Boete en Verzoening met Israël.
– 1997- heden vrijwilliger bij woonzorgcentrum Duinstede (bezoeken bewoners en organiseren van diverse activiteiten o.a. gebedsviering).
– 1997 tot heden vrijwilliger t.b.v. geestelijke verzorging in Penitentiaire Inrichting Haaglanden.
– 1998 – 2002 ouderling Messiaskerk van de Protestantse gemeente Wassenaar.
– 1998 – 2006 secretaris van de Christelijke Vrouwenbeweging Passage, afd. Wassenaar en zij vertegenwoordigde de afdeling in regionaal en provinciaal overleg.
– 2000 – heden vrijwilliger bij de oppasservice t.b.v. mantelzorgers van de SWOW.
– 2004 – medio 2009 vrijwilliger/mantelzorger voor een alleenstaande dame.
Mevrouw Dijkstra wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.B. Gordijn (80 jaar) was als medewerker (van leerling tot opzichter) bij het t.m. Gemeentelijke Energiebedrijf Wassenaar als vrijwilliger betrokken vanaf 1957 als voorzitter van de personeelsvereniging (PV). Onder zijn voorzitterschap is er een bedrijfskantine gerealiseerd voor de medewerkers, die ook door de PV veelvuldig is gebruikt. Naast zijn werk en na zijn pensionering (1987) is hij vanaf 1975 als vrijwilliger betrokken bij:
– van 1975 tot 1987 bestuurslid van de R.K.S.V. Blauw Zwart. van 1982 tot 1987 tevens leider van het eerste heren team van Blauw Zwart.
– van 1988 tot 1998 voorzitter van de Wassenaarse Staatsloterij Club “WijWiNo” (Wij Winnen Nooit). van 1989 tot 2011 voorzitter van de Wassenaarse klaverjasclub “Jeroen”.
De heer Gordijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E. de Graaf-Klarenberg (83 jaar) was in de jaren zestig intensief betrokken bij de integratie van het kleuteronderwijs naar het basisonderwijs toen zij als hoofdleidster werkte bij de kleuterschool aan de Johan de Wittstraat.
In 1966 mede-oprichter van de stichting tot exploitatie van de peuterspeelzaal in het Van Heeckerenhuis, Peuterspeelzaal Johan de Witt. Waar zij tot haar pensionering in 1994 als peuterleidster actief was.
Als vrijwilliger actief voor:
– 1970-1985 mede-oprichter en begeleidster van de Wassenaarse Kinderwerkplaats “de Club”, een opvangclub voor kinderen met aanpassingsproblemen.
– 1977- heden bestuurslid en voorzitter van de Stichting Welzijn van de Jeugd der Protestantse Gemeente in Wassenaar.
– 1986-2011 complexvoorzitter ‘Reijerlaan’ van de Volkstuinders- vereniging Wassenaar, waarbij zij zich in het bijzonder heeft ingezet voor de belangen en het behoud van het complex.
Mevrouw Gordijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J.T. Lansbergen (69) is vanaf zijn 18e jaar naast zijn werk tot 2002 bij Unilever en sedert 2003 als eigenaar/consultant t.b.v. Fats for foods als vrijwilliger actief.
– 1961–1963 als vrijwilliger bij een Missionair Project in Naaldwijk.
– 1973-1974 actief lid van de commissie belast met het samenstellen van een profielschets voor de nieuwe bisschop in het bisdom Rotterdam.
– 1975-1994 bestuurslid van de parochieraad van de plaatselijke parochie te ‟s-Gravenzande en o.m. actief als lid in diverse werkgroepen.
– Vanaf 1994 lid van de werkgroep Diaconie van de Sint Jozefparochie. Vanaf 2004 vice-voorzitter van het parochiebestuur. Van 2005 tot 2007 was hij op verzoek van het paro-chiebestuur voorzitter van de Federatie van Wassenaarse Parochies. Vanaf 2009 lid van de begeleidingscommissie t.b.v. de clustervorming van parochies in Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest en in 2010 (mede)verantwoordelijk voor de fondsenwerving t.b.v. de musical “Mozes”.
– Vanaf 2003 stimulator, actief lid van de werkgroep tot het realiseren van een Hospice in Wassenaar voor de regio Wassenaar, Voorschoten en Den Haag-noord. Vanaf 2005 voorzit-ter van het bestuur van de Stichting Hospice Wassenaar en van de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar.
– Vanaf 2006 vrijwilliger en adviseur van de Voedselbank Wassenaar. Betrokken bij het on-derdak bieden van ruimten in de Jozefkerk en verantwoordelijk voor het verzelfstandigen van de organisatie en samenstellen van een bestuur.
– Vanaf 2008 vrijwillig adviseur/expert t.b.v. van het PUM Netherlands. Verantwoordelijk voor het adviseren en bijstaan van meerdere ondernemers wereldwijd (projecten o.m. in Ghana, Sri Lanka en Guatamala).
De heer Lansbergen wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw drs.W.Z. (Pluut-) Lin (51 jaar) is geboren in China, waar zij de studie geneeskunde af-rondde in 1983 aan het Guangzhou Medical College. Na haar studie was zij algemeen chirurg en arts interne geneeskunde werkzaam bij het Guangdong District Hospital. Daarnaast volgde zij een opleiding de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). In 1990 emigreerde zij naar Nederland en volgde zij een doctoraal studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit, naast haar werk als acu-puncturist.
Vanaf 1998 is zij werkzaam bij het Medisch Centrum Balans BV in Den Haag en sinds kort werkt zij in de huisartsenpraktijk Bonda & Lin (zorg voor Chinese patiënten).
Zij is als enige praktiserende arts van Chinese afkomst en levert door haar ervaring als arts en met TCM een bijdrage aan de verbetering van de medische zorgverlening aan specifieke patiëntengroe-pen in Nederland. Door haar uitzonderlijke combinatie van opleidingen en vaardigheden is zij in staat aanvullende zorg ter beschikking te stellen aan haar patiënten in het bijzonder aan patiënten die in de reguliere zorg als uitbehandeld worden beschouwd.
Mevrouw Lin is verder maatschappelijk actief als arts/vrijwilliger:
– Van 1992 tot 2012 als medisch adviseur bij het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind/Stinafo. Heeft zich in het bijzonder ingezet voor voor het evalueren van hulpvragen voor kinderen uit andere culturen. Heeft geholpen met de beoorde-ling van de medische/psychologische aspecten van hun handicaps.
– Van 1992 tot heden als arts bij ’the Association of Chinese Students and Scholars in the Netherlands voor de Chinese studenten in Nederland. De ACSSNL vertegenwoordigt de Chinese studenten in Nederland.
– Vanaf 2001 als medisch adviseur t.b.v. het bestuur van de Stichting Preventie Diabetes ter voorkomen van diabetes type 2. Betrokken bij de totstandkoming van voorlichting over pre-ventie van diabetes. Attendeert bestuur op alternatieve geneeswijzen op dit terrein. Eén van de initiatiefnemers van de totstandkoming van het boek “Hoe krijg ik geen diabetes (type II)” voor basisschoolleerlingen.
– Van 2008 tot heden als vrijwilliger bij de Nederlandse Patiëntenvereniging Acupunctuur (NPVA) ter ondersteuning bij voorlichtingsactiviteiten. Adviseert het bestuur over de invloed van wet- en regelgeving op de kwaliteit van het aanbod van de acupunctuur in Nederland en de consequenties daarvan voor de patiënten. Ondersteunt de redactie van het tijdschrift “Acupunctueel”.
Mevrouw Lin wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer ing. H. Mooiman (77 jaar) is in 1967 bij de gemeente Wassenaar begonnen als ambtenaar die bouwplannen voor bouwvergunningen beoordeelde en constructieberekeningen (hout, be-ton en staalconstructies) controleerde. Hij is o.a. secretaris van de Welstandscommissie en de Mo-numentencommissie geweest. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter afdeling Wassenaar Christe-lijke Federatie Overheidspersoneel (CFO) CNV en deelnemer van het Georganiseerd Overleg Wassenaar.
Tijdens zijn werkzame leven maar zeker na zijn pensioen als vrijwilliger actief:
– 1973 – 1979 bestuurslid van de Wassenaarse Volleybalvereniging verantwoordelijk voor de mini-afdeling. Ook actief als scheidsrechter.
– 1994 – 1995 penningmeester van het Philharmonisch Koor Hagacantare te Den Haag.
– 1997 – heden penningmeester van de Commissie Kerkconcerten van de Protestantse gemeente Wassenaar.
– 1998 – 2005 secretaris van het bestuur van de Leidse Buitenschool te Katwijk.
– 2004 – heden lid werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Federatie Wassenaarse Oude-renorganisaties.
– 2004 – heden Ouderling/kerkrentmeester van de Dorpskerk Wassenaar primair belast met het beheer van de gebouwen en de orgels. Lid van de orgelcommissie. In 2004 heeft hij de aanbouw van de „Koorruïne‟ begeleid. Sedert 2011 namens de Dorpskerkgemeente Wassenaar afgevaardigde naar de Classicale Vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland in Leiden.
De heer Mooiman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw drs. S.M. Spruijt-Mets (67 jaar) is sedert 1996 als vrijwilliger actief:
– Vanaf 1996 tot 2004 als diaken en tot heden als vrijwilliger bij de Kievietkerk in Wassenaar. Zij maakte deel uit van een groep die diensten verzorgden in het verzorgingscentrum Het Johannahuis in Wassenaar. Thans is zij nog lid van de cantorij en organiseert zij de tweejaarlijkse bazaar.
– In 2003 en 2004 was zij vanuit de diaconie voor het Sophiekehuis als bestuurslid betrokken bij de fusie van de Stichting Sophiekehuis en Huize Willibrord beiden in Wassenaar tot de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) in Wassenaar.
– Vanaf 2004 lid van de Raad van Toezicht en vrijwilliger bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening.
– Vanaf 2004 voorzitter van de commissie Kerkconcerten van de Protestantse Gemeente Wassenaar.
– Vanaf 2004 secretaris van de Stichting Vrienden van het Sophiekehuis.
– Sedert 2006 lid van de externe klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming IV, regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord en Midden, regio Rotterdam-Rijnmond en regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland.
Mevrouw Spruijt wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tags

2012HoekemaLintjesregen
Gerelateerde artikelen
Back To Top