Skip to content

CDA Wassenaar positief over 5-partijenakkoord

25 januari 20133 minute read

Wassenaar – Woensdagavond 23 januari hebben VVD, CDA, D66, PvdA en DLW een akkoord bereikt over een Raadsprogramma voor de periode tot maart 2014 en over de vorming van een nieuw college van B&W. Daarbij zijn de aanbevelingen die prof. Joop van den Berg eerder meegaf, als uitgangspunt gehanteerd.

De CDA-fractie is positief en tevreden over het bereikte akkoord. Ruim vier weken na het ontstaan van de bestuurscrisis is volgens het CDA hiermee een resultaat bereikt dat perspectief biedt op een stabiele periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Verder zijn er goede afspraken gemaakt over de nieuwe wethouders en de portefeuilleverdeling.

Nieuw is dat er geen coalitieakkoord is gesloten, maar dat de partijen gezamenlijk een Raadsprogramma hebben opgesteld. Dit Raadsprogramma bevat de belangrijkste actiepunten voor komend jaar, die zowel betrekking hebben op de bestuursstijl als op concrete projecten. Daarbij gaat het onder meer om:
– Een gezamenlijke inzet voor een open bestuurscultuur met een grote betrokkenheid van de inwoners en hun organisaties
– Een goede voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen, zoals de Jeugdzorg, de Participatiewet en de uitbreiding van de WMO
– Maatregelen die er voor zorgen dat grote projecten goed worden begroot en uitgevoerd en waarbij de gemeenteraad meer controle kan uitoefenen
– Behoud van een zelfstandig Wassenaar. Waarbij we werken met een professionele ambtelijke organisatie samen met de gemeente Voorschoten
– Een voortvarende uitvoering van de unaniem door de raad vastgestelde begroting voor 2013.

Zoals prof. Van den Berg en ook informateur Bruno Bruins als uitgangspunt hebben gehanteerd, worden er wethouderskandidaten voorgedragen die geen nauwe banden hebben met de Wassenaarse politiek. Dit om duidelijk te maken dat de Raad, na alle perikelen van afgelopen jaren, echt een nieuwe start wil maken. De partijen kiezen bewust voor wethouders van buiten de gemeente, die gezamenlijk als een ´zakencollege´ het dagelijks bestuur vormen tot de volgende verkiezingen . Deze wethouders treden op namens alle collegepartijen en zullen voor hun besluiten keer op keer op een open en transparante wijze draagvlak zoeken bij de gehele gemeenteraad.

De vijf fracties hebben vertrouwen in de samenwerking: “Op een constructieve wijze hebben we gezamenlijk vormgegeven aan het Raadsprogramma. En in dit college komen ervaren bestuurders die een belangrijke bijdrage zullen gaan leveren aan het normaliseren van de verhoudingen in de Wassenaarse politiek.” Alle vijf partijen hebben voor hen belangrijke punten weten te realiseren in het Raadsprogramma. Gezamenlijk willen we de verantwoordelijkheid dragen voor een goed en stabiel bestuur van ons dorp.

Het CDA heeft er voortdurend en nadrukkelijk voor gepleit om zo veel mogelijk partijen te betrekken bij het Raadsprogramma en de collegevorming. Ook WWW heeft daarover meegesproken en heeft daarbij alle ruimte heeft gekregen om eigen punten in te brengen. Het is dan ook teleurstellend dat WWW uiteindelijk toch heeft besloten om niet deel te nemen.

De CDA-fractie is Bruno Bruins zeer erkentelijk voor de constructieve en voortvarende manier waarop hij als formateur de besprekingen geleid heeft.
Formateur Bruno Bruins: “De vijf partijen hebben elkaar in een zorgvuldig proces gevonden op de inhoud. Het komende jaar is er goede basis om met elkaar samen te werken. In mijn brief aan de raad zal ik uitgebreid ingaan op het programma en de wethouders. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van de Wassenaarse politiek”.

Begin volgende week worden het Raadsprogramma en de nieuwe wethouders gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de pers. Tijdens de raadsvergadering op 11 februari worden de wethouders formeel beëdigd.

Tags

BestuurscrisisCDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top