Skip to content

Wassenaar moet zelfstandig blijven!

10 maart 20143 minute read

Wassenaar – De zelfstandigheid van Wassenaar loopt gevaar. Het kabinet Rutte wil dat gemeenten tenminste 100.000 inwoners krijgen. Voor Wassenaar zou dit een fusie betekenen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Alleen grotere gemeenten zouden voldoende bestuurskracht hebben om de nieuwe taken die de regering de gemeenten oplegt te kunnen uitvoeren.

Het CDA is kritisch
Het CDA staat uiterst kritisch tegenover deze geluiden De Nederlandse gemeenten zijn, Europees gezien, nu reeds groot, momenteel gemiddeld 40.000 inwoners, tegen gemiddeld 5.400 inwoners in Europa. Landen als Frankrijk, Zwitserland en Duitsland vinden kleine lokale gemeenschappen die hun eigen zaken regelen van grote waarde voor de samenleving. Ook hebben studies – vooral van de Groningse Universiteit – aangetoond dat grotere gemeenten zelden goedkoper werken dan kleinere gemeenten. Fusies tussen gemeenten worden bijna altijd doorgezet door de bestuurlijke elite en komen zelden voort vanuit de burgerij.

Willen fusies slagen dan moeten de betrokken gemeenten dezelfde belangen en structuur hebben. Voor plattelandsgemeenten is dit vaak het geval. Maar Wassenaar en Voorschoten hebben verschillende belangen, zij hebben geen gezamenlijke historie en geen onderlinge samenhang. Wassenaar wil een groene oase in de randstand blijven, wil het strand het karakter van familiestrand behouden en wil geen grote strandhotels of een casino hebben. De inrichting van ons bijzondere dorp willen wij in eigen regie houden.

Beperkte samenwerking
Volgens voorstanders van fusies kunnen kleinere gemeenten de nieuwe taken die de gemeenten van het rijk erbij krijgen, niet aan. Het gaat bij de nieuwe taken om de uitvoering van landelijke wetten die in principe voor alle gemeenten gelijk zijn. Deze nieuwe taken eisen nieuwe specialistische kennis. Maar hierin kan worden voorzien door samenwerking met andere gemeenten. Wel moet zo’n samenwerking transparant zijn en volop ruimte geven voor inspraak. De beoordeling van individuele gevallen moet in elk geval in Wassenaar blijven. Nu al waarschuwt de regering dat de uitvoering niet wezenlijk mag verschillen tussen gemeenten. Ook voor een grote gemeente is hier weinig ruimte voor de gemeentelijke autonomie.

Alles heeft zijn prijs.
Handhaven van de gemeentelijke zelfstandigheid van Wassenaar stelt hoge eisen aan het gemeentebestuur. Als er een nieuwe gemeenteraad komt, even verdeeld als de vorige, en als er weer wethouders van buiten moeten komen om Wassenaar te besturen, dan is het snel gedaan met een zelfstandig Wassenaar. Zelfstandigheid eist een goed gemeentebestuur met respect voor elkaar en met goede onderlinge verhoudingen. Met negen grotendeel kleine partijen voor 21 raadszetels zal dat niet meevallen. Een sterk CDA van oudsher gericht op samenwerking en samenbinden is dan meer dan ooit nodig
Het CDA wil een sterk, zelfstandig Wassenaar dat zich met volle kracht inzet voor goede zorg aan alle Wassenaarders. Wassenaar moet een groene oase in de Randstad blijven.

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top