Skip to content

Meer samenwerking en participatie bij uitvoering Groen en Watervisie

20 oktober 20152 minute read

Wassenaar – Afgelopen maandag stemde de Wassenaarse Raad van harte in met de Groen- en Watervisie. Dat was geen wonder: àlle partijen in de raad willen dat Wassenaar veel aandacht besteedt aan groen- en waterbeheer. Wel wordt verschillend aangekeken tegen de aanpak. Waar sommigen veel verwachten van de gemeente zelf, wil de VVD dat er maximaal wordt ingezet op samenwerking en participatie.

Het college geeft aan dat zij serieus werk wil maken van de samenwerking met andere partijen. Zo hoopt de gemeente ook subsidies binnen te halen. Wethouder Maat wees op de landschapstafel waarin gemeenten, Dunea, Staatsbosbeheer en andere organisaties deelnemen. Dat overleg heeft al goede resultaten opgeleverd. Dat steunt de VVD van harte.

De VVD mist in de visie de inbreng van de bewoners. Is het mogelijk om samenwerking tussen de gemeente en de bewoners bij het groen en waterbeheer ècht van de grond te krijgen? Natuurlijk is dat lastig. Het kost veel tijd om goede samenwerking voor elkaar te krijgen. De gemeente zal ruimte moeten bieden aan eigen inbreng die misschien niet altijd spoort met de ideeën van de gemeente zelf. Daar tegenover staat dat particulier initiatief vaak mooiere resultaten oplevert. Zie bijvoorbeeld de beplanting van de rotondes in Wassenaar door de hoveniersbedrijven. Daar zijn we toch heel blij mee?

Wanneer het lukt om van bewoners en bedrijven werkelijk commitment te krijgen bij de uitvoering van het groen- en waterbeheer in de gemeente, dan zullen we daar jarenlang plezier van hebben. Daar mag de gemeente zich extra voor inspannen. De VVD vindt daarom dat met deze visie pas een eerste stap is gezet. Nu begint het zware werk. Dit betekent óók dat de VVD niet veel waarde hecht aan de begroting die nu bij de visie zit. Die begroting gaat nog teveel uit van “zelf doen” in plaats van “samen doen”.

Daarom daagt de VVD het college uit om aan de Raad over enige tijd een nieuwe begroting te sturen. Een begroting waarin staat welke resultaten de gemeente verwacht van de goede afstemming, samenwerking en taakverdeling tussen gemeente, bewoners en bedrijven. Wanneer de gemeente zover is dan kan zij nogmaals op hartelijke instemming van de VVD rekenen. De wethouder benadrukte nogmaals dat hij werk wil maken van de samenwerking. In hoeverre hij daar ook de bewoners bij betrekt wachten we met veel belangstelling af.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top