Skip to content

Club van Honderd Blauw-Zwart schenkt meubilair en meer

26 april 20172 minute read

Wassenaar – Tijdens de j.l. maandag gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2016-2017 van bijna € 9.100. Dit bedrag gevoegd bij een restant van het vorig boekjaar, gaf de vergadering een bestedingsruimte van € 10.700. Van dit bedrag zal € 4.000 worden aangewend voor een bijdrage in de kosten van het maaien van de grasvelden en onderhoudskosten van de kunstgrasvelden. Daarnaast krijgt de organisatie van het internationale C-toernooi € 500.

Als klap op de vuurpijl stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om € 10.000 uit te trekken voor nieuw meubilair in de kantine. Door al vast een voorschot te nemen op de bijdrage over het op 1 april begonnen verenigingsjaar 2017-2018 wordt Blauw-Zwart in staat gesteld deze geplande vervanging in één keer te realiseren.

Blauw-Zwart voorzitter André van Herk gaf in zijn dankwoord voor deze gulle gaven aan dat het doel van de Club van Honderd, om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht, op deze wijze weer eens sterk in beeld komt. Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen.

Bestuurlijk gezien werd voorzitter Hans Lagerberg herkozen en werd afscheid genomen van Kees Harberink, die tussentijds “promoveerde” tot penningmeester van Blauw-Zwart. Voor zijn werk voor de Club van Honderd gedurende zes jaar ontving hij naast hartelijke dankwoorden een doos wijn. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Stephen Hoogenboom.

De jaarstukken van penningmeester Herman de Bruijn werden goedgekeurd. Hij meldde dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal ruim € 315.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.

Tags

Blauw-ZwartClub van HonderdWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top