woensdag 12 mei 2021

R Rubrieken

Buffer geen 1500 maar slechts 920m; ook drones in Wassenaar

Wassenaar - Raad kan niet akkoord gaan met Valkenburg-afspraken. Op 19 februari bespreekt de raad de bestuurlijke afspraken tussen Katwijk, Wassenaar, provincie en Rijk. Die afspraken gaan o.a. over het drones-testterrein en de bufferbreedte. In de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 4 februari bleek veel weerstand en verdeeldheid onder de commissieleden en tussen de wethouder en de commissieleden over die afspraken. Die weerstand is begrijpelijk, want wethouder Wassenaar heeft de raad en bevolking niet bij de onderhandelingen betrokken. Bovendien is hij akkoord gegaan met een slikken-of-stikken-afspraak: de gemeenteraad mag de afspraken alleen maar goed- of afkeuren en niet amenderen. Dit is onacceptabele onwettige proceduredwang!

Voor Wassenaar is de buffer al heel lang het belangrijkste discussiepunt. In 2008 viel het college omdat de raad het toenmalige plan wegens een te smalle buffer afwees, terwijl B&W stelden dat het juist een prima plan was. Nu dreigt eenzelfde situatie. De raad heeft in diverse moties uitgesproken dat een buffer van 1500m tussen de bebouwing planologisch noodzakelijk is. In door de wethouder al ondertekende afspraken komt de buffer evenwel uit op 920m. De wethouder vindt dat aanvaardbaar. Opvallend is dat de wethouder in het vierpartijenoverleg - zo bleek in de commissie - het harde raadsstandpunt heeft weggegeven door te stellen dat de bufferbreedte van 1500m “voor Wassenaar een ambitie is en dat het niet precies 1500m hoeft te zijn”.

Katwijk heeft tot nu toe geen enkel begrip voor het Wassenaarse bufferpleidooi en wil nog steeds tot bijna aan de gemeentegrens bouwen. Ook wil Katwijk het drones-testterrein in de te smalle buffer op Wassenaars grondgebied situeren. Eveneens nog steeds onderdeel van de plannen: de door Katwijk gewenste autoweg dwars door de locatie naar Hotel Wassenaar (met afwaardering van de Katwijkseweg langs Panbos), die meer sluipverkeer door Wassenaar zal opleveren. De Wassenaarse raad gaat op 12 februari informeel overleggen met Katwijk om te kijken of Katwijk nog op andere gedachten te brengen is. Zo niet, dan moet de raad zich niet laten intimideren en op 19 februari de afspraken gewoon afwijzen. Wassenaar heeft heel redelijke ruimtelijke argumenten. Het plan kan best aangepast worden, dat is ook in het belang van de regio én van Katwijk.

John Borking & Ekko Krol - Stichting Valkenburg Groen