zaterdag 08 mei 2021

P Politiek

Politieke agenda vanavond: Realisatiekracht Wassenaar

‘Wat staat er deze week op de politieke agenda?’. Het doel van deze rubriek is om de gemeentepolitiek wat dichter bij de burger te brengen. Alle besproken vergaderingen zijn in de Paauw of online te volgen. Hyperlinks naar de betreffende vergaderingen en vergaderstukken zijn in dit artikel opgenomen. Na een groot aantal raadsvergaderingen zonder noemenswaardige agenda staat er vanavond (19:30) weer een raadsvergadering met inhoud op het programma, met naast twee hamerstukken ook een aantal interessante onderwerpen.Versterken realisatiekracht gemeente Wassenaar
De gemeente (en de provincie) constateren al tijden dat het in Wassenaar qua bestuur allemaal niet echt lekker loopt. Het functioneren van en de samenwerking met werkorganisatie Duivenvoorde verloopt gebrekkig en de recente koerswijziging van Voorschoten richting Leiden voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Een herziening van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is nodig. Rijnconsult adviseert om een deel van de ambtenaren weer terug te halen naar Wassenaar en de meer uitvoerende taken bij werkorganisatie Duivenvoorde te laten. Helaas is Wassenaar niet de enige baas van werkorganisatie Duivenvoorde, maar heeft zij ook met Voorschoten te dealen. Het gevraagde besluit wat voorligt is dan ook om ‘een traject te starten om tot een bestuurlijke toekomstvisie te komen’.

Tijdens de behandeling in de commissie op donderdag 7 juni was over dit onderwerp reeds veel discussie. Logisch, want dit is het zoveelste onderzoek naar realisatiekracht, bestuurskracht, het functioneren van de werkorganisatie en alles wat hier aan gerelateerd is. Voor dit traject is in het raadsbesluit over de jaarrekening 2018 (hamerstuk) een post van €500.000,- opgenomen, wat tot €1.000.000,- aangevuld kan worden. Of dit inclusief reorganisatiekosten is, of slechts het onderzoek betreft is niet duidelijk. Of dit zoveelste onderzoek nu wel tot een oplossing gaat leiden is ook nog niet duidelijk. Dit wordt zeker een interessant vergaderonderwerp.

Huisvestingsverordening
De huisvestingsverordening bepaalt hoe sociale woningbouw verdeeld wordt. Dit is op zich een boeiend onderwerp wat zich voor veel discussie leent, maar deze fase is reeds achter de rug. Deze regeling is in regionaal verband opgesteld en is reeds eerder in de raad behandeld. De reacties van alle betrokken gemeenten en instanties is daarna verwerkt. Het ligt nu voor de tweede maal voor met enkele wijzigingen. De verwachting is dat dit onderwerp weinig vuurwerk oplevert.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Wassenaar en De Ridder
Wassenaar telt momenteel twee wethouders die buiten Wassenaar wonen (Wethouder Wassenaar en Wethouder de Ridder). De wet stelt dat de wethouders in Wassenaar moeten wonen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier vrijstelling voor gegeven worden en deze vrijstelling staat vanavond op de agenda. Deze vrijstelling leek makkelijker te worden door een wettelijke verruiming. Deze verruiming is echt plotseling verworpen door de senaat. De vraag nu is dus of er hier sprake is van ‘uitzonderlijke gevallen’. Dit lijkt op zich een boeiende vraag maar gezien het een D66 en VVD wethouder betreffen en er een dichtgetimmerd en door beide ondertekend A4-tje ligt zal dit waarschijnlijk weinig vuurwerk opleveren.

Samenstelling werkgeverscommissie
De griffie heeft een aparte positie in het geheel van gemeentelijk bestuur. De gemeenteraad beslist over de griffie en de gemeenteraad heeft vanuit die rol een ‘werkgeverscommissie’, bestaand uit een aantal raadsleden. Binnen deze commissie boterde het blijkbaar zo slecht dat zij het vertrouwen in elkaar heeft opgezegd in december 2018. Het nu voorliggende besluit voorziet in een nieuwe commissie. Wellicht krijgen we nog een inkijk in de reden van het opzeggen van het vertrouwen, verder lijkt dit een formaliteit.

Programma van eisen accountant.
Het onderwerp waar de avond mee afgesloten wordt betreft ‘Programma van Eisen accountant’. Wassenaar heeft een nieuwe accountant nodig en dit biedt het kader hiervoor. Waarschijnlijk heeft dit onderwerp haast, want het betreft een typisch commissie onderwerp, maar is door tijdsgebrek niet behandeld op donderdag 6 juni. Weinig vuurwerk bij te verwachten.

Hamerstukken
De vergadering bevat ditmaal slechts twee hamerstukken.
Als gecombineerd hamerstuk staat de subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie op het programma. Hier waren tijdens de commissievergadering op woensdag 5 juni weinig vragen over. 

Het tweede hamerstuk betreft de jaarrekening 2018. Dat dit een hamerstuk is, is wel enigszins verrassend. Naast het feit dat er tijdens de behandeling in de commissie op donderdag 6 juni nog geen accountantsverklaring was, waren er ook nog veel vragen. De behandeling van deze vragen kon toen niet mondeling afgehandeld worden wegens tijdsgebrek. Of dit een hamerstuk blijft lijkt dus ook nog maar de vraag. Dat zal afhankelijk zijn van de kwaliteit van de schriftelijke beantwoording.