donderdag 02 december 2021

P Politiek

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt (nu Kerkehout)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een negatief advies uitgebracht over de aanvraag van het buurtinitiatief Kerkehout. Dit initiatief behelst het uitwerken van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een gezamenlijk buurtcentrum.

Het college staat wel positief tegenover het idee. Ze wil het echter niet ondersteunen omdat een nieuw buurtcentrum niet is opgenomen in de gemeentelijke accommodatieplannen. Bovendien is er bij de gemeente te weinig capaciteit om het project te begeleiden. Tijdens de commissievergadering van 27 mei j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels een uitgebreid betoog gehouden met een drietal argumenten om wel medewerking te verlenen aan dit initiatief. Het argument van de gemeente dat de focus op de realisatie van bestaande projecten ligt, noemde zij een drogreden.

Met dit argument kan namelijk ieder willekeurig burgerinitiatief naar de prullenmand worden verwezen. Er zijn altijd lopende projecten en als daar de focus op zou liggen is er dus nooit ruimte voor andere initiatieven. Het tweede argument van de gemeente dat er geen sprake kan zijn van gemeentelijke begeleiding deugt volgens de fractie van Lokaal Wassenaar ook niet. Er wordt helemaal niet om begeleiding gevraagd. De initiatiefnemers willen het haalbaarheidsonderzoek juist zelf uitvoeren. Het enige dat zij vragen is een bedrag van € 30.000 voor het inhuren van deskundige ondersteuning. Tenslotte stelt de gemeente dat woningbouw op gemeentegrond zou moeten geschieden via een tender of een aanbesteding. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente hiermede verder gaat dan waar het initiatief toe strekt. Woningbouw speelt in het initiatief een ondergeschikte rol, maar wordt als eventueel kostendekkende invulling van het plan meegenomen. Daar is ook alles voor te zeggen.

Samenvattend komt de fractie Lokaal Wassenaar dan ook tot de conclusie dat het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief Kerkehout niet berust op goede gronden en daarom niet door de raad dient te worden aangenomen. Onze fractie zal in de raadsvergadering op 8 juni a.s. met een amendement komen (dat overigens wordt ondersteund door zeker vijf andere politieke partijen) om het voorstel van het college te wijzigen en om wél medewerking te verlenen aan dit burgerinitiatief. Tevens wordt door ons voorgesteld om voor dit doel € 30.000 ter beschikking te stellen. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt het een loffelijk initiatief dat breed gedragen wordt in de wijk. Kerkehout geeft daarmee te kennen een vitale leefgemeenschap te zijn. Lokale gemeenschapszin als basis voor lokale besluitvorming; mooier kan het toch niet?!

Fractie Lokaal Wassenaar