dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Onze (financiële) toekomst

In 2019 zijn onze algemene reserve met €4,5 miljoen en onze liquiditeitspositie met €3,0miljoen afgenomen. In 2020 is het begrotingsoverschot van €0,4miljoen omgeslagen in een tekort van €1,0 miljoen. Exclusief corona.

Wij van HartvoorWassenaar zien dat steeds meer gaten met andere gaten worden gevuld en ook steeds meer gebruik van truuks om het formeel kloppend te maken. Maar het echte jaarlijkse tekort is nu al ruim €3 miljoen.

In 2020 is de OZB (gemeentelijke belasting) met 6,6% verhoogd, en in 2021 wordt de belasting met 11,4% verhoogd.
En ondanks dat neemt het tekort verder toe. Vier hoofdoorzaken:

1. De jeugdgezondheidszorg komt €700.000 per jaar tekort. Dit zal slechts voor een deel gecompenseerd worden. Men vindt dat gemeentes efficiënter moeten worden.
2. In 2022 vervalt de mogelijkheid om precario te heffen. Precario wordt ontvangen van bedrijven die kabels/leidingen leggen in de grond van Wassenaar. Jaarlijks valt €1.800.000 aan inkomsten weg.
3. De verdeling van het geld dat gemeentes krijgen van de staat wordt herijkt. Omdat Wassenaar haar beleid steeds meer door de regio moet laten bepalen, moet ze bezuinigen op (beleids-)ambtenaren. Daarnaast: de staat vindt dat wanneer de gemiddelde huisprijs in je gemeente hoger is dan landelijk, je ook meer gemeentebelasting moet heffen. De Rijksuitkering zal in 2023 met ten minste €500.000 afnemen, volgens het college. Wij denken (weten) dat de korting veel hoger zal uitvallen.
4. Wassenaar moet investeren om achterstallig onderhoud weg te werken (gemeentehuis, scholen, openbare ruimte). De extra afschrijvingskosten daarvan zullen in de komende jaren tot boven €1.000.000 oplopen.

Waarom maakt HartvoorWassenaar zich druk over de financiën? Omdat het op de kortere termijn leidt tot vermindering van nuttige uitgaven (bibliotheek, onderhoud groen, fietspaden, wegen en scholen, zorg, Warenar). Al die dingen waar een gemeente voor staat. Op langere termijn wordt het een bedreiging voor onze zelfstandigheid, omdat we onze eigen (financiële) broek niet kunnen ophouden.

Afgelopen week is de kadernota besproken in de raad. Daarin worden de uitgangspunten voor de begroting van de komende 4 jaar vastgesteld. Op geen enkele wijze werd door het college aangegeven hoe bovengenoemde problemen worden opgelost. HartvoorWassenaar heeft aangegeven waar de problemen zitten. De kadernota was niet goed. Je kunt lang praten over leuke dingen, maar als de centen er niet zijn...
Het debat over de kadernota vonden wij daarom nutteloos. We verlangen dat tijdens de komende begrotingsbesprekingen echte oplossingen komen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp