maandag 02 augustus 2021

P Politiek

D66: Aanpak van de N44…

Het college van Wassenaar doet een voorstel om de verkeersproblemen op de N44 aan te pakken. Het kiest voor een gewaagd scenario waarbij de N44 wordt afgewaardeerd naar een tweebaansweg; aangevuld met Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Verkeerstechnisch heeft D66 nog veel vragen. Zo worden ondertunneling en verdiepte kruisingen niet meer genoemd. D66 wil eerst diepgaand verkeerskundig nader onderzoek en komt met voorstellen.

In de afgelopen maanden heeft het college er hard aan gewerkt om de raad mee te nemen in de voorbereiding van het voorliggende raadsvoorstel. De kern is: de RijnLandRoute (RLR) is medio 2023 klaar en biedt zo de mogelijkheid het verkeer vanuit het noorden om te leiden; weg bij Wassenaar vandaan.

Voor het college is bij de keuze belangrijk geweest dat andere belanghebbenden het plan van de ondertunneling van de N44 niet steunen. De gemeente Den Haag is niet voor ondertunneling omdat een betere doorstroming op de N44 de verkeersproblemen alleen maar vergroot, is de gedachte. Als eigenaar van de weg is Rijkswaterstaat ook niet voor omdat er nog andere prioriteiten eerst zijn op te lossen aan de A44. Zo bleek in de commissie Fysieke Leefomgeving vorige week.

Het voorstel gaat uit van landschappelijke inpassing en houdt Wassenaar bereikbaar: belangrijk voor D66, maar niet genoeg! De positieve effecten voor milieu en klimaat omarmen wij natuurlijk. Voor D66 staat een oplossingsrichting voorop die ook bewezen verkeerskundig haalbaar is. Kan de RLR straks al het zgn.
niet-bestemmingsverkeer weg leiden van ons dorp: zeker ook het vrachtverkeer en hoe organiseer je dat dan? Ook wil D66 dat de gevolgen voor de verkeersdrukte met de komst van 5000 woningen bij Valkenburg worden onderzocht. D66 is altijd voorstander geweest van verdiepte kruisingen bij de Rozenweg en de Lange Kerkdam: die moeten in de vervolgstudies zeker en plaats krijgen! Voor de inwoners vinden we de toegankelijkheid van ons dorp van groot belang.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) moet er komen. D66 wil dat dat gedaan gaat worden met elektrische bussen. Lightrail zijn wij geen voorstander van. Uit studies komt naar voren dat elektrische bussen goedkoper zijn in exploitatie en flexibeler in gebruik dan lightrail. Ook is het mooier voor de beeldkwaliteit; de omgeving wordt niet belast met rails en bovenleidingen.

D66 wil dat het college snel actie onderneemt om de voorgestelde 50 km maatregel ingevoerd te krijgen. Dat is een zgn. “no-regret”-maatregel die prima past in het terugdringen van de overlast.

Fractie D66