Skip to content

Stijging aantal WW-uitkeringen in 2020

18 februari 20217 minute read

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. In 2020 namen de lopende WW-uitkeringen in Zuid-Holland Centraal (waartoe Wassenaar behoort) met 19,9% toe. In vergelijking met 2019 verstrekte UWV bijna de helft meer nieuwe WW-uitkeringen en daalde het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per maand dat voor werkzoekenden beschikbaar was, met een kwart. In Wassenaar werden in december 2020 312 WW-uitkeringen verstrekt. In december 2019 ging het om 231 WW-uitkeringen. 

Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, oftewel het WW-percentage, steeg in Zuid-Holland Centraal tot 2,6% eind 2020.  Eind 2019 bedroeg dit percentage nog 2,2%. Ondanks de verruiming van de arbeidsmarkt zijn er nog steeds kansrijke beroepen. UWV heeft deze samengebracht in een overzicht. Werkzoekenden kunnen zich laten inspireren door overstapberoepen die een betere kans op werk hebben dan hun huidige beroep.
“Door corona is de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 gestaag afgenomen. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid kon het baanverlies echter beperkt worden en bleef de personeelsvraag in veel sectoren heel aardig overeind. Voor bepaalde beroepen nam de vraag zelfs toe, terwijl in andere beroepen de vervangingsvraag vanwege pensionering onveranderd groot is gebleven.

Door het toegenomen aanbod worden werkzoekenden nu wel nóg meer uitgedaagd zich flexibel op te stellen. Soms is bij- of omscholing noodzakelijk. Voor sectoren als horeca, detailhandel en entertainment is het leed ook in 2021 nog niet geleden. UWV en partners staan klaar om zowel werkzoekenden als met werkloosheid bedreigden te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan, al dan niet via een scholingstraject. Zodra we de coronapandemie echt achter ons kunnen laten verwacht ik een krachtig herstel, waarbij de wijdverspreide tekorten mogelijk snel zullen terugkeren.” Aldus Rob van Hooven, Rayonmanager Gouda, Leiden en Zoetermeer bij UWV.

De al geleidelijk afkoelende economie kreeg aan het eind van het eerste kwartaal 2020 een flinke zet naar beneden. De covid-19 pandemie bereikte toen Nederland. Ingrijpende maatregelen volgden om besmettingen tegen te gaan. Er kwam een intelligente lockdown. De onzekerheid over de toekomst leidde er bij de eerste besmettingsgolf (maart t/m mei) toe dat veel mensen met een flexibel arbeidscontract hun baan verloren. Tijdens de zomermaanden leek versoepeling mogelijk. Echter, in september tekende zich het begin van een tweede besmettingsgolf af. Een volgende lockdown werd hierdoor noodzakelijk, dit terwijl de goedkeuring van ontwikkelde vaccins tegelijkertijd perspectief voor de toekomst bood. 

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. In 2020 namen de lopende WWuitkeringen in Zuid-Holland Centraal met 19,9% toe. In vergelijking met 2019 verstrekte UWV bijna de helft meer nieuwe WW-uitkeringen en daalde het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per maand dat voor werkzoekenden beschikbaar was, met een kwart. Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, oftewel het WW-percentage, steeg in Zuid-Holland Centraal tot 2,6% eind 2020.

Eind 2019 bedroeg dit percentage nog 2,2%. Ondanks de verruiming van de arbeidsmarkt zijn er nog steeds kansrijke beroepen. UWV heeft deze samengebracht in een overzicht. Werkzoekenden kunnen zich laten inspireren door overstapberoepen die een betere kans op werk hebben dan hun huidige beroep. “Door corona is de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 gestaag afgenomen. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid kon het baanverlies echter beperkt worden en bleef de personeelsvraag in veel sectoren heel aardig overeind.

Voor bepaalde beroepen nam de vraag zelfs toe, terwijl in andere beroepen de vervangingsvraag vanwege pensionering onveranderd groot is gebleven. Door het toegenomen aanbod worden werkzoekenden nu wel nóg meer uitgedaagd zich flexibel op te stellen. Soms is bij- of omscholing noodzakelijk. Voor sectoren als horeca, detailhandel en entertainment is het leed ook in 2021 nog niet geleden. UWV en partners staan klaar om zowel werkzoekenden als met werkloosheid
bedreigden te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan, al dan niet via een scholingstraject. Zodra we de coronapandemie echt achter ons kunnen laten verwacht ik een krachtig herstel, waarbij de wijdverspreide tekorten mogelijk snel zullen terugkeren.” Aldus Rob van Hooven, Rayonmanager Gouda, Leiden en Zoetermeer bij UWV.

De al geleidelijk afkoelende economie kreeg aan het eind van het eerste kwartaal 2020 een flinke zet naar beneden. De covid-19 pandemie bereikte toen Nederland. Ingrijpende maatregelen volgden om besmettingen tegen te gaan. Er kwam een intelligente lockdown. De onzekerheid over de toekomst leidde er bij de eerste besmettingsgolf (maart t/m mei) toe dat veel mensen met een flexibel arbeidscontract hun baan verloren. Tijdens de zomermaanden leek versoepeling mogelijk. Echter, in september tekende zich het begin van een tweede besmettingsgolf af. Een volgende lockdown werd hierdoor noodzakelijk, dit terwijl de goedkeuring van ontwikkelde vaccins tegelijkertijd perspectief voor de toekomst bood. 

Minder sterke stijging nieuwe WW-uitkeringen bij de tweede besmettingsgolf
De nieuwe WW-uitkeringen namen in 2020 met de bijna helft toe ten opzichte van 2019 (45%) van 5.646 in 2019 tot 8.165 nieuwe WW-uitkeringen in 2020. De nieuwe WW-uitkeringen namen tijdens de eerste besmettingsgolf sterker toe dan tijdens de tweede golf. Bij de eerste golf deed zich bijna een verdubbeling voor in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (+90%). De sterkste toenamen waren in de periode maart t/m mei te zien bij de dienstverlenende en transport & logistieke beroepen (+163% en +132%). De tweede golf zorgde voor een minder sterkte toename. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen was vanaf september 2020 43% hoger dan in 2019. De sterkste stijging deed zich nu vooral voor bij de dienstverlenende beroepen (+128%).

Een vijfde meer lopende WW-uitkeringen
UWV verstrekte in Zuid-Holland Centraal eind december 2020 in vergelijking met een jaar eerder 858 meer lopende WW-uitkeringen. De toename tot 5.167 WW-uitkeringen betekende een stijging met 19,9%. De dienstverlenende beroepen leverden de grootste bijdrage aan de regionale stijging met 177 meer WW-uitkeringen. Het betrof met 64,1% meer uitkeringen tevens de sterkste toename in een beroepsgroep. Horecaberoepen maken onderdeel uit van de dienstverlenende beroepen. Omdat de gevolgen van de pandemie en de maatregelen verschillen per sector, werd niet iedereen in gelijke mate getroffen door de crisis.

De crisis trof vooral jongeren hard. De lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar verdubbelden bijna in een jaar tijd (+89%). Veel van hen werkten namelijk via uitzendbureaus, in de horeca of in de detailhandel. Laag en middelbaar opgeleiden kwamen ook in een moeilijker positie terecht. Vooral de WW-uitkeringen aan werkzoekenden tot en met middelbaar opleidingsniveau namen toe. Bij 40-plussers en hoogopgeleiden daarentegen waren de veranderingen over 2020 minder sterk. Oudere werknemers hebben namelijk vaker een vast arbeidscontract en hoogopgeleiden werken vaker in sectoren waar de gevolgen van de pandemie op de werkgelegenheid nagenoeg afwezig of beperkter waren. Het gaat dan om bijvoorbeed de specialistische zakelijke diensten, zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs en ICT. 

Kwart minder openstaande online vacatures

De pandemie zorgde ervoor dat het aantal beschikbare vacatures afname. Werkgevers deden geen of een kleiner beroep op arbeidskrachten door onzekerheid over de toekomst, vermindering en stopzetting van activiteiten en uitholling van de financiële basis van het bedrijf of de instelling. In 2020 is voor werkzoekenden in Zuid-Holland Centraal het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per maand met een kwart afgenomen (-26%) in vergelijking met 2019. De sterkste daling was bij dienstverlenende beroepen (waaronder horecapersoneel).

Bij deze beroepen halveerden de openstaande online vacatures bijna (-44%). Bij de bedrijfseconomische & administratieve en commerciële beroepen was afname net iets minder sterk (-42% en -41%). De gevolgen van de eerste besmettingsgolf op de beschikbare openstaande online vacatures waren groter dan die van de tweede golf: 38% minder versus een 17% minder vacatures. Bij de eerste besmettingsgolf deed de grootste teruggang zich voor bij dienstverlenende,
bedrijfseconomische & administratieve en commerciële beroepen met afnamen rond de 60%. Dezelfde beroepsgroepen namen ook bij de tweede golf het meest af. Die daling was met circa 20 procentpunten verschil wel wat minder sterk.

Betere kansen op werk door een transparantie arbeidsmarkt
De ruimere arbeidsmarkt die ontstaat door meer werkzoekenden en minder vacatures, vraagt om middelen om werkzoekenden te helpen hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. UWV heeft om de arbeidsmarkt inizichtelijk te maken een overzicht opgesteld met kansrijke beroepen. Beroepen op het gebied van ICT, techniek, onderwijs en zorg blijken vaak ook nu nog kansrijk. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor sommige beroepen van financiële en/of juridische aard.

Werkzoekenden kunnen zich ook laten inspireren door de lijst overstapberoepen. Dit zijn beroepen die betere kansen op werk bieden dan het huidige beroep. Aanknopingspunten voor een overstap beroep kunnen onder meer zijn gelegen in de sfeer van competenties, overeenkomsten tussen functies of affiniteiten aan de kant van de werkzoekende.

 

Tags

StijgingUwvWassenaarWW-uitkeringenZuidHolland Centraal
Gerelateerde artikelen
Back To Top