Skip to content

D66: de laatste raadsvergadering van 2021

21 december 20212 minute read

Tijdens de laatste vergadering van de Raad van 2021 hebben we belangrijke besluiten genomen waarvoor veel input was gegeven door inwoners van ons dorp, dank daarvoor!
Om te beginnen het startdocument en stedenbouwkundig plan van eisen voor de ontwikkeling van Duindigt. Wij zijn blij met het initiatief om de Draf en Renbaan Duindigt weer nieuw leven in te blazen, het gebied ligt er nu vervallen bij. Maar de herontwikkeling van het gebied vraagt om goede kaders. Voorop staat dat er een goede verkeersontsluiting moet komen.

Verder moeten de ontwikkelingen garanderen dat er in ieder geval een draf en renbaan blijft in de toekomst. En tenslotte moet het voorstel leiden tot een ruimtelijk goed inpasbare herontwikkeling. De financiering voor de noodzakelijke investeringen zal moeten worden opgebracht door de verkoop van nog te ontwikkelen woningen en de exploitatielasten uit de opbrengst van een nog te ontwikkelen hotel en “short stay” activiteiten. Met de genoemde voorwaarden voor verkeer, behoud van de paardenactiviteiten en ruimtelijke inpasbaarheid die in een aangenomen amendement, dat mede door D66 is ingediend, zijn verwoord, heeft de Raad het startdocument vastgesteld.

Vervolgens werd de Najaarsnota besproken en aangenomen. Wij hebben waardering voor het positieve saldo maar de verdubbeling van de uitgaven voor de restauratie van de Molen was punt van aandacht. Maar uiteraard steunen we het college om dit monument te behouden voor ons dorp en dienden we mede een motie in om meer grip te houden bij uitgaven van grote projecten.

Tenslotte is het Raadsvoorstel over het verkeersonderzoek in Wassenaar behandeld. Wij hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van geld om het realisatieplan uit te gaan werken en ook ingestemd met het realisatieplan. Maar wel nadat er een amendement is aangenomen dat mede namens D66 is ingediend. Hierin staat dat eerst de uitkomsten van het verkeersonderzoek en het realisatieplan aan inwoners en overige belanghebbenden moet worden voorgelegd voor een periode van zes weken, om hen de mogelijkheid te bieden hun zienswijzen kenbaar te maken.

Verder hebben we de motie mede ingediend die vraagt om afwaardering van de N441 zodra de Rijnlandroute geopend is. Tenslotte hebben we ook de motie mede ingediend die vraagt om mogelijkheden te onderzoeken naar invoering van 30 km in ons dorp. Wij willen graag aansluiten bij deze landelijke trend in het kader van veiligheid en duurzaamheid.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022.

De fractie van D66

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top