Ga naar hoofdinhoud

Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning Rijnlands Lyceum

9 september 20222 minute read

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning ‘Rijnlands Lyceum, met plannummer NL.IMRO.0629.OMGRijnlandsLyceum-ON01. Het voornemen is om met deze omgevingsvergunning de bouw van een nieuwe vleugel aan de school mogelijk te maken aan de Backershagenlaan 3-5.

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2021 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor een uitbreiding van het Rijnlands Lyceum met circa 2100 m2 voor de ‘International School Wassenaar’ op het terrein van het Rijnlands Lyceum op het adres Backershagenlaan 3-5 in Wassenaar.

Geen MER verplicht
Op grond van artikel 7.19 eerste lid, van de Wet milieubeheer is besloten dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Hetgeen blijkt uit de aanmeldnotitie en de toelichting bij de ontwerpruimtelijkeonderbouwing.

Terinzagelegging
De ontwerpomgevingsvergunning ‘Rijnlands Lyceum, Backershagenlaan 3-5”, met de ruimtelijke onderbouwing en andere bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 8 september tot en met woensdag 19 oktober 2022, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op deze ontwerpomgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 070 of plan digitaal een afspraak in(externe link).

Tags

GemeenteOntwerp omgevingsvergunningRijnlands LyceumTerinzageleggingWassenaar
Back To Top