Skip to content

Ingezonden: Lokale democratie en objectieve nieuwsvoorziening

A. van Rhijn
16 februari 20243 minute read

Lokale democratie is gebaat bij sterke onafhankelijke en objectieve lokale journalistiek. Ook voor De Wassenaarse Krant (DWK) -zeker als monopolist zijnde- moet onafhankelijkheid en onpartijdigheid voorop staan. Beide zijn cruciaal voor het vertrouwen van en de geloofwaardigheid in de krant.

Als lezer van DWK heb ik de stellige indruk dat de berichtgeving van sommige journalisten van DWK nogal eens subjectief en insinuerend is in het nadeel van de Wassenaarse oppositiepartijen, en dan vooral van Hart voor Wassenaar (HvW).

Een voorbeeld. In zijn artikel in DWK van 2 febr. 2024 over woningbouw op het ANWB-terrein schreef de heer De Roij als DWK-correspondent dat de gemeenteraad van Wassenaar op 30 jan. jl. het onderwerp nog niet rijp achtte voor besluitvorming. Dat klopte. Maar wat er niet in stond en zeker vermeldenswaard was, was de belangrijke rol die HvW als grootste (oppositie)partij in dat raadsdebat had gespeeld door nog vóór het debat het voorstel voor een ‘pauzeknop’ te doen. Iets wat andere media, zoals het AD, het Leidsch Dagblad en wassenaarders.nl wél hadden opgepakt en vermeld. Het was een cruciaal moment in dat politieke debat, waarmee HvW ook liet zien met de coalitie naar een gezamenlijk gedragen oplossing te willen zoeken, althans in dit dossier. De lezers van DWK werd dus door deze subjectieve berichtgeving belangrijke informatie hierover onthouden!

Een ander voorbeeld. Opmerkelijk en misplaatst was de opmerking van de heer Zopfi in zijn artikel in DWK van 26 jan. 2024 dat een motie van Lokaal Wassenaar (LW) om een accountant nog te laten kijken naar de rechtmatigheid van de voorgenomen gunning inzake de uitvoering van het centrumplan “niet nodig” was. Feitelijk werd met zijn minachtende uitspraak de oppositie -in dit geval LW- voor schut gezet!

Een ‘journalist’, zoals de heer Zopfi zich voordoet, dient zich verre te houden van dit soort oordelen dat is voorbehouden aan de politiek. Tenzij hij dit had geschreven als ingezonden brief. Maar dat was hier niet het geval. Hoewel de heer Zopfi geen DWK-correspondent is, krijgt hij toch van DWK het podium om zijn bij tijd en wijle tendentieuze artikelen te plaatsen. Zelfs op de pagina over politiek! Hoe zit dat? Schrijft hij zijn artikelen in zijn hoedanigheid als lid van een coalitiepartij of een belangenvereniging? DWK moet hierover helder zijn jegens haar lezers, al was het maar om elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling bij niet alleen deze ‘vaste’ auteur van DWK weg te nemen.  

En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen, waarin de vaak tendentieuze berichtgeving van voornoemde auteurs zich alleen maar lijkt te richten tegen de lokale oppositiepartijen.

Al met al moet DWK haar objectiviteit jegens haar lezers beter waarborgen om haar relevante rol in de lokale democratie te kunnen blijven rechtvaardigen.

A. van Rhijn

Tags

IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top