Skip to content

Raad ontevreden over de uitvoering van de WMO

6 juli 20122 minute read

Wassenaar – Sinds de besluitvorming over de WMO Nota Sociale Samenhang in september 2011 is tot nu toe niet duidelijk hoe de bezuinigingen van de WMO prestatievelden 3 (informatie, advies en cliëntenondersteuning) en 6 (Individuele voorzieningen) exact gerealiseerd zullen worden;

De raad heeft daarom op 2 juli jl. het college de volgende opdrachten gegegeven;
– Om direct na het zomerrecès 2012 de Raad een actueel inzicht te geven in de baten (inclusief meevallers zoals bijv. de opbrengst eigen bijdrage) en lasten van de reeds  ingezette en de voorgestelde maatregelen betreffende de prestatievelden 3 (Informatie, advies en cliëntenondersteuning) en 6 (Individuele voorzieningen) van de WMO-nota Sociale Samenhang;
– Om in dit overzicht ook de te voorziene kwalitatieve gevolgen van de maatregelen mee te nemen;
– Inzicht te geven in de gevolgen, zowel financieel als kwalitatief van alternatieve maatregelen (bijv. Het Dynamisch Selectie Model en het Zeeuws Model)
– Een voorstel te doen voor het introduceren van een gemeentelijk PGB voor psychosociale begeleiding, wanneer die van de AWBZ naar de WMO overkomt.
– Om met betrekking tot de WMO prestatievelden in de begroting en de jaarrekening per prestatieveld concrete acties en finaciële uitgangspunten te hanteren zodat ingespeeld kan worden op de dynamische situatie in de komende jaren; hiermee te beginnen met de begroting 2013.
– De raad actief te informeren over te nemen uitvoeringsbesluiten betreffende prestatievelden 3 (Informatie, advies en cliëntenondersteuning) en 6 (Individuele voorzieningen) van de WMO Nota Sociale Samenhang;
– Voor zover een maatregel (bijv. bezuiniging/uitvoeringsmaatregel) niet voldoet aan de door de Raad vastgestelde kaders, zal het College de Raad een voorstel voorleggen.
– Een communicatieplan voor te leggen over de wijze waarop de voorgenomen maatregelen worden geïntroduceerd.
Als indienster van de motie met daarin opgenomen bovenstaande opdracht zal fractielid Dineke den Hartog nadrukkelijk volgen hoe de komende maanden door het college invulling wordt gegeven aan deze opdrachten.
De door Dineke ingediende motie werd door alle raadsleden ondersteund en is daarmee  een nadrukkelijk en een helder signaal aan de verantwoordelijk wethouder van Dijk dat het anders moet.

Tags

CDARaadWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top