Skip to content

Ondergrondse samenwerking Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

16 oktober 20132 minute read

Wassenaar – De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben de conceptnota ‘Archeologie, herijking 2013’ opgesteld. Met deze herijkte nota willen de gemeenten meer de regie nemen binnen het archeologische krachtenveld en, daar waar mogelijk, op verantwoorde wijze de regeldruk verminderen. Hierdoor nemen onnodig onderzoek en de daaruit voortvloeiende kosten voor archeologisch onderzoek af. Zo worden door efficiency én zorgvuldig beleid de lasten voor inwoners laag gehouden.

Versterking en behoud cultuurhistorische waarden
De samenwerkende gemeenten – verbonden in het Pact van Duivenvoorde- liggen in een waardevol gebied met een rijk bodemarchief. Het gebied kent een opeenvolging van landschappen tussen de Noordzee en het Groene Hart en is cultuurhistorisch en landschappelijk uniek in de provincie. Samen zetten de gemeenten zich in voor behoud en versterking van de cultuurhistorisch waarden. Eind 2008 is een gezamenlijk archeologiebeleid van start gegaan. Toen is besloten het beleid na vier jaar te evalueren en eventueel bij te stellen. In de nu voorliggende conceptnota ‘Archeologie herijking 2013’ is dat gebeurd.

Efficiënt en zorgvuldig
De in de nota ‘Archeologie herijking 2013’ opgenomen archeologische beleidskaart is sterk vereenvoudigd. De huidige negen verschillende archeologische onderzoekregimes worden teruggebracht naar vier. Met deze kaart is het voor inwoners en ontwikkelaars duidelijk op welke plekken archeologische waarden te verwachten zijn. Daarnaast kunnen gemeenten deze op zorgvuldige wijze laten meewegen in ruimtelijke procedures.

Denkt u mee?
De conceptnota ‘Archeologie herijking 2013’ is in te zien via www.wassenaar.nl/herijkingarcheologie, www.lv.nl/archeologie en www.voorschoten.nl/archeologie. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hun visie geven op de conceptnota tot woensdag 13 november 2013. Ook vindt op maandag 28 oktober in Wassenaar een stakeholdersbijeenkomst plaats over de nieuwe nota. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.wassenaar.nl/herijkingarcheologie.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top