Skip to content

Wassenaar is financieel kerngezond!

16 maart 20142 minute read

Wassenaar – Er wordt in de verkiezingsperiode veel onzin over de financiële positie van Wassenaar verkondigd. Wassenaar zou aan de rand van het faillissement staan. Niets is minder waar. Wassenaar is financieel zeer gezond.

Dit jaar is de laatste lening door Wassenaar afgelost. Alle voorzieningen in Wassenaar zijn gefinancierd met eigen vermogen. Wassenaar is zonder schulden en heeft een gezonde reserve positie. De begrotingen zijn sluitend. Rekeningen vertonen doorgaans overschotten van miljoenen Euro’s. Alleen over 2012 was dat niet het geval. Over 2013 wordt weer een overschot van enkele miljoenen verwacht. Wassenaar staat in de top van de meest gezonde gemeenten van Nederland.

Helemaal onzin is de volgende kop in een krant: “De gemeente Wassenaar heeft de laatste jaren 35 miljoen verkwist door slecht bestuur en vriendjespolitiek.” Ook over de OZB (Onroerende Zaak Belasting) wordt veel onzin beweerd. De ozb die wordt geheven van de eigenaren van woningen is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven, namelijk € 6 miljoen, en niet sterk gestegen zoals wel wordt beweerd. Wassenaars beleid is dat de opbrengst van de OZB reëel gelijk moet blijven. Dit betekent dat de tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage. Wanneer de waarde van de woningen stijgt, dalen de tarieven en wanneer de waarden dalen, zoals nu, stijgen de tarieven zodat de opbrengst gelijk blijft. Uiteraard gaat het hier om gemiddelden. Wanneer een afzonderlijke woning meer daalt dan het gemiddelde betaalt de eigenaar minder belasting, wanneer echter de waarde van een woning minder daalt dan het gemiddelde betaalt de eigenaar meer belasting.

De OZB tarieven in Wassenaar zijn niet bijzonder hoog. De gemiddelde waarde van de woningen in Wassenaar is echter het dubbele van het gemiddelde over heel Nederland. Dit betekent dat er wel een stevige opbrengst is. Dat is ook wel nodig omdat in Wassenaar veel geld moet worden uitgegeven o.a. door de grote oppervlakte van de gemeente. Men hecht in Wassenaar ook aan hoge kwaliteit van de gemeentelijke voorzieningen.

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top