Skip to content

Wassenaar in 2050 CO2 neutraal? Kritische Kanttekeningen bij de RES

9 oktober 20202 minute read

De voorstellen van het Nationaal Programma RES (Regionale Energiestrategie) om Wassenaar in 2050 CO2 neutraal te maken leveren bezwaren op, met name tegen bepaalde maatregelen die ingrijpende gevolgen hebben voor de Wassenaarse burgers. De gemeenteraad heeft daarom op 15 september j.l. wensen en bedenkingen van het College van B&W tegen deze voorstellen ondersteund.

De Vrienden staan positief tegenover maatregelen om de CO2 te verminderen maar kritisch tegenover het doordrammen van maatregelen gebaseerd op aannames en op het uitsluiten van belangrijke energiebronnen zoals kernenergie of waterstof. Veel Wassenaarders delen de zorg over de klimaatverandering. Maar de hoge investeringskosten voor isolatie, warmtepompen, zonnecellen enz en de recente conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat die investeringen vaak pas na vele jaren terug verdiend zijn, heeft het draagvlak bij een deel van de bevolking verminderd.

Het gemeentebestuur is gecommitteerd aan het opstellen van de RES met de regionale partners en ondersteunt de ambities. Maar is kritisch jegens voorgestelde maatregelen. Veel is niet behoorlijk onderbouwd of moet nog nader onderzocht worden. Om een aantal te noemen :
– Het verbruiks-niveau van de diverse energiedragers en de benodigde infrastructuur (bv extra electriciteitskabels)
– De beoogde 27 % warmtebesparing door isolatie botst met het gegeven dat zulks (nagenoeg) onmogelijk is bij oudere panden en monumenten
– Het energieaanbod in 2050 , hoe ziet dat er dan uit ? Hernieuwbare energie (zon, wind) moet aangevuld worden (als het niet waait en/of donker is) met andere bronnen.

Er is realistische aandacht nodig voor andere CO2 neutrale energieopwekkende technieken zoals bijv. kerncentrales en in de toekomst thorium- en fusie reactoren en waterstofopwekking.
– Voor de warmtevoorziening is beter inzicht nodig in de vraag en hoe dat verdeeld gaat worden .
– Heeft Wassenaar ruimte voor grootschalige lokaties voor windmolens en zonneweides ? Of komen deze windmolens en zonneweides ergens anders in in Zuid Holland ?
– Er is behoefte aan heldere communicatie naar burgers en ondernemers. Wat kunnen ze verwachten en hoe moeten ze zich voorbereiden.

Deze vragen moeten beantwoord worden om draagvlak te behouden. CO2 neutraliteit is belangrijk. Hoewel Wassenaar slechts een bescheiden rol kan spelen in dit mondiale vraagstuk is het de taak van de lokale politiek om hier verantwoorde keuzes te maken.

Samen sterk voor een CO2 neutraal Wassenaar .

Tags

ColumnVrienden van Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top