Ga naar hoofdinhoud

Open brief over locatie Valkenburg van Stichting Valkenburg Groen

25 januari 202111 minute read

Commissie FL gaat op 8 februari (in openbare vergadering) Valkenburg behandelen. Daarvòòr, zo werd aangekondigd, zal er 1 x of 2x in een besloten raadswerkgroep Valkenburg vooroverleg worden gepleegd. Bevolking weet door steeds slechter wordende communicatie vanuit gemeente in het geheel niet wat er speelt. Stichting werd overvallen door plotselinge agendering op 11 jan., stuurde toen snel een mail aan de raadsleden, onderwerp werd na korte discussie ondanks noodzaak tot snel reageren op Katwijk wegens tijdgebrek verschoven naar Commissie FL 8 feb. Wij hebben aan de raad verzonden brieftekst zonder strekking te veranderen aangepast aan het uitstel en publicatie en willen bevolking via deze open brief graag informeren over wat er speelt.

Omdat er zoveel speelt en de gemeente niets vertelt leek het ons nuttig dat bevolking dmv gehele brieftekst en kaartje (zie onderaan, red.) inzicht krijgt in recente ontwikkelingen in Katwijk en in allerlei belangrijke keuzes waar Wassenaar en de raad voor staan.

Open brief aan de raad.  

Het gaat niet goed met Valkenburg; Wassenaar wordt voor het blok gezet en moet dringend strategie heroverwegen; het gaat niet om 600 woningen boven de 5000 maar om mogelijk 1500-2000 woningen meer.

Geachte raadsleden,
Op 11 jan. jl zou Valkenburg in de commissie FL worden behandeld, maar dat is verschoven naar de commissie van 8 feb. De Stichting Valkenburg Groen (SVG) wil de raadsleden tbv die behandeling een viertal aandachtspunten meegeven die naar onze mening van belang zijn bij standpuntbepalingen over het Valkenburg-beleid en bijbehorende strategie.

Samenvatting aandachtspunten:
1. Wassenaar zal zich in plaats van op 600 woningen meer moeten richten op 1500 of wellicht wel 2000 woningen meer. Dat blijkt uit zeer recente Katwijkse stukken die op 21 jan. in een Katwijkse commissie en op 28 januari in de Katwijkse raad worden behandeld.

2. De plotselinge keuze van Katwijk voor één bestemmingsplan voor de gehele locatie met daarin ook nog eens 5600 woningen is brutaal en oncollegiaal, is slecht voor de kansen op een bredere buffer en heeft in vergelijking met deelbestemmingsplannen grote nadelen voor Wassenaar en andere belanghebbende partijen omdat het de kansen op beïnvloeding van de ontwikkelingen sterk vermindert. Werken met deelbestemmingsplannen is een veel efficiënter instrument om de ontwikkelingen in een lange planperiode van 20 jaar te sturen en zal de plankwaliteit ten goede komen.

3. De strijd om een bredere buffer en een beter plan moet niet als beëindigd worden beschouwd. Daar is anders dan B&W beweren nog geen finale besluitvorming over. Er spelen nog allerlei ontwikkelingen die tot bufferverbreding/planverbetering kunnen leiden, zoals: stikstof; smallere bouwvlek door ruimere locatiegrenzen; wordt provinciale topwoningen-voorwaarde wel nageleefd?

4. Nu Katwijk in één Katwijks bestemmingsplan alles dreigt vast te leggen is het dringend noodzakelijk dat raad en B&W een gezamenlijke strategie afspreken om alsnog planverbeteringen te bereiken. Katwijk zou moeten inzien dat haalbare planaanpassingen(waaronder een bredere buffer) ook voor Katwijk zullen leiden tot aanmerkelijk meer ruimtelijke kwaliteit.

Toelichting op deze punten:
1. Locatie wordt veel groter dan 5600 woningen
• Discussie spitst zich toe op 600 woningen extra. Het is inderdaad vreemd en weinig collegiaal van Katwijk om vóórdat de raad over die 600 kan beslissen met een bestemmingsplan met 5600 woningen te komen. Dat zegt iets over de houding van Katwijk tegenover Wassenaar en over de serieusheid van de gemaakte afspraak. Maar er komen veel meer woningen!

• SVG wees er al eerder op dat locatie door de geplande opheffing v/h kassengebied de Zijlhoek (33ha) met ca 900 woningen zou kunnen worden uitgebreid waardoor de locatie niet 5600 maar 6500 woningen zal omvatten. Maar de uitbreiding wordt veel ruimer.

• in Katwijkse commissie van 21 januari en vervolgens in de raad van 28 januari komt nl. een Nota van Uitgangspunten voor het Valkenburgse Meer, De Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook aan de orde. Daarin staat dat nu twee kassengebieden Zijlhoek/De Woerd (samen 62 ha!) vrijkomen voor wonen, werken (geen kassen) en groen. Daardoor zal het aantal extra woningen veel hoger dan 900 uitvallen; gelet op de totale oppervlakte van de uitbreiding (62 ha) en de ligging misschien wel 1500.

• Als Wassenaar zich zorgen maakt over 600 woningen extra dan is een veel belangrijkere vraag:
a. moet de discussie ipv 5600 niet gaan over mogelijk 6500-7000 woningen?
b. en moet Wassenaar daarnaast niet gaan stellen dat er is afgesproken dat dit gebied ruimtelijk gezien niet meer aan kan dan maximaal 5000 woningen en dat dat maximum uiteraard blijft gelden wanneer Katwijk de locatie aanzienlijk gaat vergroten?
c. SVG vindt dat Wassenaar heel snel een strategie moet bepalen hoe op dit fors hogere woningaantal moet worden gereageerd.

2. Eén bestemmingsplan voor gehele locatie betekent minder invloed voor Wassenaar en alle andere belanghebbenden op ontwikkelingen
• Katwijk werkte eerst met deelbestemmingsplan voor 1500 woningen. Dat biedt bij grote langdurige ontwikkelingen veel betere sturingsmogelijkheden.
• Je kunt bij zo’n grote locatie woningbehoefte, woningbouw, economie, verkeer, milieu e.d. nooit voor 20 jaar juridisch begrensd in één bestemmingsplan vastleggen. Fasegewijze ontwikkeling via deelbestemmingsplannen is dan noodzakelijk en zal ook de uiteindelijke plankwaliteit ten goede komen.
• Nu Katwijk na 15 jaar praten plotseling kiest voor één bestemmingsplan zal dat voor Wassenaar als officiële planpartner en alle partijen die bij de ontwikkeling zijn betrokken een forse achteruitgang in de meepraat/beïnvloedingsmogelijkheden zijn. Beslissingen over allerlei heikele discussiepunten die ook voor Wassenaar van groot belang zijn en die nog niet tot een afgeronde overeenstemming hebben geleid (zoals stikstof, woningaantal, bufferbreedte/ bufferinrichting, verkeer, drones, smalspoor-tracé, zweefvliegen e.d.) worden nu door de raad van Katwijk genomen en niet in de Paauw. Geschilpunten kunnen niet meer in normaal overleg worden opgelost; Wassenaar kan vanaf nu alleen via bezwaar/beroepschriften proberen de planontwikkeling te beïnvloeden.
• Onbegrijpelijk dat het bij twee buurgemeenten, die SAMEN een plan moeten maken, zover moet komen.
• waarom Katwijk kiest voor één totaal-bestemmingsplan is niet duidelijk.

Conclusies punt 2:
a. Wassenaar moet ivm Katwijkse keus voor één bestemmingsplan bepalen op welke manier Wassenaar als planpartner voldoende invloed op de Valkenburg-ontwikkelingen kan blijven uitoefenen.
b. mocht de raad inschatten dat doorgaan met één bestemmingsplan onvermijdelijk is, dan raadt de Stichting aan de aandacht te richten op de juridische vorm van dat bestemmingsplan.

Gelet op een fasegewijze aanpak die altijd noodzakelijk zal zijn en de verderop geschetste ontwikkelingen die locatiegrootte en de bufferbreedte kunnen beïnvloeden adviseren wij dan om -met deskundige hulp- voor de zuidelijke helft van de locatie te pleiten voor een zo globaal/vaag mogelijke vastlegging van de bestemmingen/begrenzingen, o.a. met behulp van wijzigingsbevoegdheden.

3. bufferbreedte-discussie is nog niet afgelopen en verdient nog steeds aandacht van de raad
Daar zijn diverse argumenten voor:

Concept-Nota Uitgangspunten Groene Zone
• B&W gaan er in die concept-nota vanuit dat er al een finale beslissing over de bufferbreedte zou zijn. B&W verwijzen daarvoor naar Masterplan, IRV en Bestuurlijke afspraken 2018/2019. Het Masterplan is echter door raad afgewezen, IRV is door raad nooit inhoudelijk behandeld of akkoord verklaard, Bestuurlijke Afspraken zijn na rommelige procedure met zeer veel kritiek op gang van zaken node en onder druk aanvaard, met vage afspraken over de bufferbreedte en met de duidelijke verwachting dat in het verdere overleg verbreding alsnog haalbaar zal zijn.

• in Raad heeft nog nooit een aparte, allesomvattende, principiële planologische discussie plaatsgevonden, waarbij ook de bevolking werd betrokken, leidend tot besluitvorming over de minimaal aanvaardbare bufferbreedte.
• doen alsof in IRV 2018 de 1500m-breedte was bereikt, was misleiding in optima forma
• het is onjuist en strategisch onhandig als Wassenaar in een nota die gaat over inrichting van groene zone het belangrijkste planologische strijdpunt van Wassenaar zonder diepgaande beschouwing zo maar opeens als al opgelost beschouwt.
• op dit moment over de inrichting al besluiten nemen is helemaal niet nodig.
• SVG heeft dan ook in inspraakreactie bezwaar gemaakt tegen strategie en inhoud van de concept-Nota en B&W (en de raad) gevraagd deze nota niet verder te behandelen. En daarbij ook gewezen op een uitspraak van wethouder Mostert van Katwijk uit augustus 2020 dat we “er niet op moeten rekenen dat er binnen twee jaar een uitweg zal worden gevonden uit de stikstofcrisis”.

Provinciale topwoningen-voorwaarde is zeer belangrijk voor bufferbreedte
o Wassenaar moet aandringen op controle op vraag of er wel 500 top-woningen in het Katwijkse plan zitten. Volgens de nog steeds geldende provinciale voorwaarde moet bij minder dan 500 topwoningen de niet voor topwoningen gebruikte bouwgrond bij de buffer worden gevoegd.
o Katwijk probeert onder de toepassing van de verplichting tot overheveling van bouwgrond naar de buffer uit te komen door ook gewone woningen (zoals twee-onder-één-kap, woningen op kleine kavels, luxe appartementen e,d,) mee te tellen als topwoningen.
o Uit IRV 2018 was af te leiden dat een zeer groot deel van de 500 toen door Katwijk als topmilieu aangeduide woningen qua kavelgroottes niet voldeed aan de provinciale topwoning-definitie vwb de kavelgrootte.
o SVG blijft herhalen dat controle op naleving provinciale voorwaarde van uitermate groot belang is bij pleidooi voor bredere buffer.

Katwijk breidt locatie uit waardoor er veel meer woningen dan 5600 komen (zie 1)
o omdat één blik op kaart leert dat Zijlhoek en de Woerd nu eenmaal een planologische eenheid vormen met de oorspronkelijke bouwvlek is een logische en planologisch alleszins verdedigbare opstelling dat het voor het gebied bepaalde planologische maximum van 5000 (of 5600) uiteraard moet blijven gelden na uitbreiding van de locatie met de Zijlhoek en de Woerd.
o en dan kunnen de 5000 (of 5600) woningen zoals planologisch altijd al het beste was in een veel smallere bouwvlek in de openheid worden ingepast. En zijn we af van de op een toevallige vliegveldvorm gebaseerde stenen “puist” in het open landschap. En kunnen we eindelijk een voor de ruimtelijke kwaliteit (en de regio, Wassenaar, èn Katwijk) bredere buffer van 1500m heel gemakkelijk realiseren.

4. Heroverweging Valkenburg-strategie dringend noodzakelijk

• Wassenaar zou moeten inzien dat Katwijk op het voor Wassenaar belangrijkste strijdpunt (bufferbreedte) nog nooit essentieel heeft bewogen richting Wassenaar, terwijl Katwijk al zijn strijdpunten wel heeft binnengehaald en vaak ook in meer of mindere mate ten koste van Wassenaar. Denk aan:

 Wassenaar wou in het begin maximaal 3500 woningen. Dat werden er 5000 en het worden er steeds meer.

 Katwijk wou op verzoek van Wassenaar nooit verdichten om ruimte te scheppen voor een bredere buffer. Maar toen Katwijk de drones wilde binnenhalen, kon een forse verdichting opeens wel.

 Wassenaar werd met een fake-beslissing blij gemaakt met een 1500m brede buffer bij de Kokshornlaan, terwijl het in werkelijkheid 900m bleef.

 als “tegenprestatie” zou Wassenaar in de te smalle buffer op Wassenaars grondgebied diverse van oorsprong Katwijkse voorzieningen als drones-testveld (500x500m groot), zweefvliegbaan en smalspoor moeten toestaan.

 Wassenaar is in het belang van Katwijk en de regio gestopt met bouwen op 900m vanaf de gemeentegrens terwijl Katwijk -ook na jaren bezwaar maken- blijft bij bouwen tot aan die grens. Waardoor Wassenaar zijn waardevolle polders moet ombouwen tot een uitloop/recreatiegebied voor een Katwijks woongebied, wat de wethouder vreemd genoeg nog steeds als iets positiefs omschrijft.

• opvatting van Katwijk dat de toevallige grillige gemeentegrens ook een goede uiterste bouwgrens zou zijn is planologisch absurd en mede-oorzaak van de al 15 jaar durende bufferbreedte-strijd.

Opstelling van Katwijk gedurende gehele overlegperiode (incl. plotselinge keus voor één groot bestemmingsplan) past van geen kant bij de opdracht van het rijk om samen met Wassenaar een plan te maken, niet alleen met woningbouw maar ook met een ruime buffer aan de Wassenaarse kant! Wassenaar mag er best eens over nadenken om het overleg met Katwijk en het RijksVastgoedBedrijf (RVB) met iets minder schroom te voeren. Bij veel Wassenaarse bestuurders heeft de Calimero-opstelling postgevat dat Wassenaar zich niet zou mogen bemoeien met Katwijks grondgebied en dat Wassenaar daarom ook maar eens zou moeten ophouden met pleiten voor planverbeteringen. Wij horen deze onzinnige redenering nog regelmatig!

Het is dringend noodzakelijk dat Wassenaar zich richting Katwijk wat autonomer gaat opstellen en ook in het belang van de regio wat forser voor een ruimtelijk veel beter plan gaat strijden. Want Wassenaar heeft al jaren een veel beter planologisch verhaal dan Katwijk of RVB!

5. Slot
Wij vragen raad en B&W dringend om snel een gezamenlijke strategie met elkaar af te spreken en alles te richten op het bijsturen van het plan èn de laatste ontwikkelingen. Met medeneming van de aandachtspunten uit deze mail. De openbare commissievergadering van 8 februari a.s. en het aangekondigde besloten vooroverleg in de raadswerkgroep Valkenburg zijn daarbij een eerste gelegenheid.

Wassenaar 17 januari 2021
Stichting Valkenburg Groen,
John Borking (voorzitter) en Ekko Krol

(Tekst van deze op 11 jan. aan raad gezonden mail is iets aangepast omdat het onderwerp Valkenburg op 11 jan. na een korte discussie niet in commissie kon worden behandeld maar werd verschoven naar 8 feb.)

2021 jan locatie met de Woerd Zijlhoek en Valkenburgsemeer.jpg 1

Tags

Locatie ValkenburgOpen BriefStichting Valkenburg GroenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top