zondag 05 december 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Driewerf hoera!

Bent u er al langs gereden? De vlaggen hangen uit bij omwonenden van de gemeentewerf! Een groot tekort aan woningen noopt ook de gemeente Wassenaar om allerlei opties te bedenken en te bekijken waar er mogelijk gebouwd kan worden. Zo is ook de gemeentewerf bekeken als optie, wat natuurlijk een fantastische locatie is. Echter blijkt er hier al jarenlang een (ernstige) verontreiniging aanwezig te zijn, erfenis van de voormalige gasfabriek aldaar.

Nadat de wethouder opdracht had gegeven aan een bureau om diverse scenariostudies voor de gemeentewerf uit te werken, lagen deze studies recent voor aan de commissie fysieke leefomgeving om van een advies voorzien te worden. In deze commissievergadering hebben diverse bewoners van rond de gemeentewerf ingesproken en hun zorgen geuit over vooral de verontreiniging in de grond en het grondwater. De bewoners werden heel blij van het feit dat bijna alle leden van de commissie de verontreiniging zeer serieus nemen en er lang over dit onderwerp werd gesproken.

Van de week werd dit onderwerp besproken in de Raadsvergadering. En tot nog grotere vreugde van alle omwonenden had een groot deel van de fracties een amendement ingediend waarin niet een scenariostudie werd gekozen, maar eerst en alleen een onderzoek naar de verontreiniging gedaan moet worden om vervolgens een plan te gaan maken hoe de verontreiniging opgeruimd gaat worden. Pas daarna kan, volgens de fracties, gekeken worden naar eisen aan en voorwaarden waaraan bebouwing zal moeten voldoen.

Het amendement werd door alle raadsleden unaniem gesteund. De omwonenden hangen daarom vandaag de vlag uit! Om deze wijze Raad te vieren!