Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

CDA Wassenaar: coalitie zonder oog voor de samenleving

29 juni 20227 minute read

Dit is de inbreng die fractievoorzitter Hubert Schokker namens het CDA op 29 juni in de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Bijna 3,5 maand na de verkiezingen is het dan zo ver. Het CDA feliciteert de partijen VVD, Hart van Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks met het bereiken van het nieuwe coalitieakkoord. We bedanken de formateur en de ambtelijke ondersteuning voor hun werkzaamheden.

Onder leiding van architect Hendrixkx treffen we vier partijen, waarvan er een aantal in de vorige periode nog regelmatig met elkaar overhoop lag, in een hartstochtelijke liefdesrelatie aan. Of misschien nog wel beter geformuleerd: er lijkt sprake van een collectieve betovering. Immers hoe kan het anders dat een volstrekt onnodige OZB verhoging van 20% door de VVD -vorige keer nog een breekpunt – ook niet meer als een belemmering wordt gezien. Om de hypnose in stand te houden en de stabiliteit van het geheel te bewaken zal strikte gehoorzaamheid aan de architect noodzakelijk zijn. Hier werd in de laatste editie van DWK al een voorschot op genomen toen duidelijk aan GroenLinks werd gemeld dat ze niet te links mogen worden. Het zal je maar gezegd worden. We hopen van harte op bestuur zonder gedoe, maar of het realistisch is.

Van de formateur begrepen wij in het beginstadium dat de vier partijen graag zoveel mogelijk de andere partijen uit de Raad wilden betrekken. We hebben hier niks meer over gehoord. Deze uitgestoken hand blijkt een fata morgana. Jammer. Alleen een vage belofte in het akkoord over voldoende ruimte aan het democratisch proces bij de uitwerking resteert. We gaan het zien. Ook in de vorige coalitieperiode was het gewoon zo dat voorstellen in de Raad werden behandeld. Maar goed, vanzelfsprekend en zo kent U het CDA ook zullen wij constructieve oppositie voeren. We zullen goede voorstellen altijd steunen.

Zelfbewust, duurzaam en realistisch, zo luidt het motto. Is er sprake van zelfbewustzijn? Er lijkt vooral gebouwd te worden aan een groot hek om wassenaar dat er in 2050 echt moet staan. Ik citeer: “Overleg in de regio is constructief, maar we houden ten allen tijden vast aan ons eigen belang”(einde citaat). We gaan toch niet weer terug naar de tijd van ‘cherry picking’ in de regio? Onverstandig. Wassenaar moet juist voor zijn zelfstandigheid een goede en betrouwbare partner zijn. En dan is het soms geven en nemen.

Duurzaamheid, het eigenlijke grote thema tot 2050, is alleen met een vergrootglas te vinden. En dan zelfs eigenlijk niet. Een gemiste kans. Juist de komende jaren moet de verduurzaming in versnelling worden gebracht. Waarom staat er niets over de stikstofcrisis? Dit is wel iets wat onze inwoners raakt. Over het gebrek aan realistisch gehalte kom ik nog te spreken.

Wat is er dan wel goed? Na al die weken ligt er in ieder geval een vlot geschreven akkoord van zo’n 11 pagina’s. Het leest lekker weg en het bracht me al snel in zomerse sferen. Zeker toen ik ging fantaseren over Wassenaar in 2050. En wat leek het eigenlijk in veel op het Wassenaar van nu. En eerlijk is eerlijk, dat klinkt zo gek nog niet. Laten we inderdaad vooral het vele goede behouden. Maar het CDA gunt Wassenaar toch ook een beetje dynamiek en ontwikkeling. Waar is het werkelijk jeugdig elan? Hoe zorgen we voor een verdere integratie met onze expats?
En u noemt prachtige musea in 2050. Waar doelt u op? Wat zou het mooi zijn als daar ook een nieuw historisch museum onder valt.

Op verkeer lijkt het een en al daadkracht. Historisch gezien een complex dossier, omdat de belangen vaak tegenstrijdig zijn. Wat de een als een voordeel beschouwt, is voor de ander een nadeel. De richting om terug te gaan naar 30 km/uur kunnen we steunen. De uitwerking is cruciaal. Waarom is er bijvoorbeeld voor gekozen om alleen in Wassenaar Zuid nog wel enkele 50 km/uur wegen te behouden en in de rest van het dorp helemaal niet? Ook wordt de ambitie uitgesproken om nog eens te kijken naar het Rozenplein. Waar is de daadkracht? Er is al zoveel naar gekeken, maar wat hebben onze inwoners daar nu aan? En er staan ook nog tegenstrijdigheden in. Zo moet in 2050 de N44 zijn afgewaardeerd. Even verderop lezen we dat de N44 juist ondertunneld moet worden. Wat is het nu?

In de eerste zin het akkoord lezen we dat Wassenaar in 2050 een sociale gemeente met een evenwichtige demografische verdeling is. Werkelijk? Niets is minder waar. De nieuwe coalitie laat jongeren en ouderen die een woning zoeken gewoonweg in de kou staan. Er is werkelijk geen enkele ambitie meer te bespeuren. Sterker nog, plannen die al in uitvoering zijn zoals Den Deyl, worden teruggedraaid en op de lange baan geschoven naar 2026 en verder. Wat resteert is dat alleen de plannen in 2026 moeten zijn afgerond. Met het terugdraaien van plannen waar een gemeenteraad al over heeft besloten, maken we geen beste beurt als voorbeeld van betrouwbare overheid. Maar afgezien daarvan, “alleen in plannen kunnen je niet wonen” om een bekende PvdA politicus te parafraseren. Waar moeten onze leerkrachten, de verpleegsters en de politie-agenten wonen? En U wilt jongeren gaan raadplegen. Welke jongeren bedoelt u?

Ook op het gebied van het sociaal domein is de ambitie ver te zoeken. Het beleid en budget blijft gelijk zo wordt gesteld. De praktijk laat toch echt wat anders zien. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de jeugdzorg en in een vergrijsde omgeving stijgt het beroep op de WMO snel. Hoe gaan we dit dan te lijf? Participatie wordt gereduceerd tot het beter afhandelen van klachten en bezwaren. Het CDA wil ook dat de mensen gehoord worden en dat zij een reactie krijgen. Maar dit is eerder een kwestie van een betere organisatie dan dat het College zelf alle klachten gaat afhandelen. Echte participatie is bijvoorbeeld een duurzaamheidsberaad van en met de inwoners. Waarom is dat niet opgenomen? En waar is de extra aandacht voor armoede in deze tijden van inflatie? Allemaal gemiste kansen.

Onduidelijkheden zijn er ook. Zo komt er kennelijk een aangepast plan voor de herinrichting van het dorpscentrum. Betekent dit nu dat er gegund wordt of niet? We zijn erg benieuwd te horen wat hier uitkomt. Of is dit een voorbeeld van het democratisch proces?

Het meest wonderbaarlijke aspect van dit akkoord zijn toch wel de financiën. Er wordt een aantal structurele extra lasten genoemd. Stel dat we het groen onderhoud inderdaad naar A gaan doen, dan kost dat kennelijk 7.5 ton structureel. De overige genoemde posten van betere communicatie en participatie moeten dan echt miljoenen gaan kosten, willen we kunnen begrijpen wat hier gebeurt. De genoemde saneringen van de gemeentewerf en inrichtingsaanpassingen voor de 30 km zijn immers gewoon investeringen met alleen jaarlijkse afschrijvingen. Zoals u in de brief van het college over de meicirculaire heeft kunnen lezen, worden er tot en met 2025 overschotten van ruim 3 a 4 miljoen euro verwacht. Waarom is het dan toch nodig om de OZB met 20% te verhogen. Dit gaat om ruim EUR 2 mln die jaarlijks opgehoest moet worden door de inwoners. Toch gemiddeld zo’n EUR 200 per huiseigenaar. En dat in tijden van hoge inflatie.

Bovendien gaat de toeristenbelasting omhoog. Nog weer een paar ton erbij.. Kortom de gemeente Wassenaar gaat verder geld oppotten, terwijl het volstrekt niet nodig is. Daarnaast wordt er nog geschermd met het verlagen in 2026 van de tarieven van Avalex? Over niet realistisch gesproken. Dit zou alleen kunnen door de service extreem te verlagen, door minder routes of door minder vaak te rijden. Dit betekent dus dat we afvalhopen zouden krijgen in Wassenaar. Ongelofelijk, dat dit voorstel serieus kan worden opgenomen in een akkoord. Het is voor de bühne.

Ondanks grote aarzelingen bij dit akkoord gaat het CDA met een optimistisch gemoed de oppositie in. Wassenaar is en blijft een prachtige en unieke gemeente om in te wonen. Onze fractie zal haar ideeën over de toekomst van Wassenaar duidelijk en luid naar voren brengen. Niet alleen ver weg in 2050, maar natuurlijk vooral voor de komende maanden en jaren. We leven nu. We hopen op een stabiele coalitie en wensen u veel wijsheid toe.

 

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top