Skip to content

Armpje drukken in de gemeenteraad over de Groene Zone

23 februari 20242 minute read

Met vuur en vlam verdedigde het college onlangs de mogelijke bouw van drie woningen in de Groene Zone. Dit nadat het college eerder met een voorstel kwam om te onderzoeken of de gemeentewerf en de milieustraat van Avalex naar Maaldrift verplaatst kunnen worden. Daarnaast meldde de wethouder, terwijl de raad er nog niets over heeft besloten, dat hij de groene ruimte nog verder wil verstenen met een mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Maaldrift en een uitbreiding van de Amerikaanse School. Als klap op de vuurpijl kwam Defensie recent met de wens het mobilisatiecomplex van de Koninklijke Marechaussee aan de Maaldrift met 13 hectare uit te breiden. Uitbreiding van het Valkenburgse Meer in zuidelijke richting is al een enorme aantasting van het gebied en vooral van de ecologische verbindingszone die door het gebied loopt.

Ook het mobilisatiecomplex bevindt zich in de Groene Zone. Het gebied rondom Maaldrift is een kwetsbaar weidevogelgebied en is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het is de laatste open verbinding tussen het Groene Hart en de Duinen. De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van het gebied zijn hoog.

Op ad hoc-voorstellen van het college voor de korte termijn zitten wij niet te wachten. We missen een strategische langetermijnvisie voor het gehele gebied, waarin de kernkwaliteiten van het gebied een centrale rol spelen. Daarbij moet het gaan over de doelstellingen die we hebben voor dat gebied en hoe we die willen bereiken. Van het verminderen van de stikstofuitstoot tot het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. Voorstellen op korte termijn die alleen maar afbreuk doen aan de Groene Zone passen daarin niet.

In een eerste reactie op de plannen van het Ministerie van Defensie sprak het college de hoop uit dat de plannen van Defensie koppelkansen bieden. Kansen dus waar zowel de gemeente als Defensie wat aan hebben. Onze fractie zou graag vernemen welke kansen dat dan zijn en wat het realiteitsgehalte ervan is. Uiteraard hebben wij begrip voor nationale veiligheidsaspecten, maar Defensie zal ook rekening moeten houden met onze lokale belangen.

Het coalitieakkoord stelt dat Wassenaar het groene en landelijke karakter van de gebieden wil behouden en dat uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor zweefvliegen. Van beide afspraken hebben wij nog weinig gemerkt. Dat wordt dus armpje drukken in de gemeenteraad over de Groene Zone.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top