Ga naar hoofdinhoud

College Wassenaar positief over rekenkamerrapport

Wassenaar – De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft onlangs het rapport “Reserves, Voorzieningen en omgang met risico’s” aangeboden aan het college van B&W Wassenaar. Moeilijke economische omstandigheden met teruglopende inkomsten, bezuinigingen en een te verwachten uitbreiding van de gemeentelijke taken, trekken een wissel op het werk van het gemeentebestuur, aldus de lokale rekenkamer. Het conceptrapport wil bijdragen aan kaderstellingen en controle door meer helderheid en inzicht te creëren in de gemeentelijke financiën. Vooral op het gebied van reserves, voorzieningen en de onderliggende risico’s. Wethouder Beimers van Financiën: “In de loop van deze raads- en collegeperiode zijn reeds verschillende stappen gezet.”

Lees meer

Wassenaar publiceert haar najaarsnota 2013

Wassenaar – In de Najaarsnota 2013 geeft het college van B&W de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2013 weer. De Najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage over 2013. Het is gebaseerd op de ontwikkeling van de verschillende budgetten in de eerste acht maanden van het jaar en de verwachtingen over de laatste 4 maanden. De najaarsnota laat een stabiel financieel beeld zien van de gemeente. Grote uitdagingen liggen echter in het verschiet.

Lees meer

Startersdag 2013: Voorschoten en Wassenaar faciliteren startende ondernemers

Wassenaar – De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hechten veel waarde aan nieuw ondernemerschap. Startende ondernemers zijn van groot belang voor de regionale economie en daarom is het belangrijk dat deze starters worden ondersteund. Om dit uit te dragen, faciliteren de beide gemeenten de deelname van startende ondernemers aan de jaarlijkse Startersdag van de Kamer van Koophandel. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 november tussen 10.00 en 16.00 uur.

Lees meer

College brengt werkbezoek aan JK van den Dool BV Tuin benodigdheden

Wassenaar – Het college van burgemeester en wethouders bracht op woensdag 16 oktober 2013 een werkbezoek aan JK van den Dool BV Tuin benodigdheden aan de Oostdorperweg. Het college brengt regelmatig werkbezoeken aan Wassenaarse ondernemers. Niet alleen om kennis te maken en de banden met het Wassenaarse bedrijfsleven aan te halen. Maar ook om elkaar beter te leren vinden en te kijken op welke manier het mogelijk is elkaar te versterken.

Lees meer

Ondergrondse samenwerking Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Wassenaar – De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben de conceptnota ‘Archeologie, herijking 2013’ opgesteld. Met deze herijkte nota willen de gemeenten meer de regie nemen binnen het archeologische krachtenveld en, daar waar mogelijk, op verantwoorde wijze de regeldruk verminderen. Hierdoor nemen onnodig onderzoek en de daaruit voortvloeiende kosten voor archeologisch onderzoek af. Zo worden door efficiency én zorgvuldig beleid de lasten voor inwoners laag gehouden.

Lees meer

Gezamenlijk sociaal beleid Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Wassenaar – De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar gaan de zorg en ondersteuning voor hun kwetsbare inwoners dichtbij huis organiseren. Dat is een van de uitgangspunten in de gezamenlijke Kadernota 3D, die de colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten op 8 oktober in een gezamenlijke vergadering hebben vastgesteld.

Lees meer

Raadscommissie bespreekt bestuursakkoord inpassing RijnlandRoute bij Maaldrift

Wassenaar – De raadscommissie Ruimte en Economie bespreekt op maandag 14 oktober het bestuursakkoord dat de gemeente Wassenaar voornemens is te sluiten met de provincie Zuid Holland over de inpassing van de RijnlandRoute bij Maaldrift. In het akkoord zijn de uitgangspunten vastgelegd waarover het college van burgemeester en wethouders en de provincie Zuid Holland overeenstemming hebben bereikt.

Lees meer
Back To Top