Skip to content

Bekendmaking nieuwe Wmo verordering

4 september 20122 minute read

Wassenaar – Met de komst van de Wmo hebben gemeenten de plicht om burgers met een beperking zodanig te compenseren dat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Gemeenten mogen zelf bepalen op welke manier ze invulling geven aan dat principe. In de praktijk werkten veel gemeenten tot voor kort nog op de manier zoals ze gewend was bij de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Hierbij werd uitgegaan van waar een burger recht op heeft, terwijl de Wmo juist uitnodigt om uit te gaan van wat een burger nodig heeft.

De kanteling
De VNG is daarom een paar jaar geleden een project gestart, genaamd de Kanteling. Hiermee wordt op een andere manier invulling gegeven aan het compensatiebeginsel uit de Wmo. Inmiddels zijn vrijwel alle gemeenten bezig met kantelen. Kantelen is een ingeburgerd begrip geworden. Het is synoniem geworden voor de omslag van “kies uw voorziening” naar “wat kunt u nog zelf”. De omslag van “zorgen voor” naar “eigen regie”, van standaardoplossing naar maatwerk en ook de omslag van eenrichtingsverkeer naar tweegesprek tussen gemeente en burger. Uitgangspunten zijn versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger.

Nieuw is onder andere dat Wmo-consulenten in een gesprek bij de cliënt thuis, samen met de cliënt op zoek gaan naar een oplossing voor een burger met een ondersteuningsbehoefte. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan. Daarna wordt gekeken naar zijn sociale netwerk en dan naar algemene voorzieningen. Pas aan het einde komen de individuele voorzieningen in beeld.

Ook Wassenaar gaat kantelen en daarom heeft de gemeenteraad op 2 juli 2012 een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. De verordening is per 1 september jl. in werking getreden.

De volledige tekst van de verordening is te vinden op de website www.overheid.nl en ligt de komende 12 weken ter inzage in het gemeentekantoor

Tags

BekendmakingGemeentenWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top