Skip to content

BBB, VVD, CDA, Natuurterreinen, Agrarisch en JA21 starten formatie proces in Rijnland

BoerBurgerBeweging Rijnland
15 april 20232 minute read

De BBB, de VVD, het CDA en Agrarisch (geborgde zetels) hebben met teleurstelling kennis genomen van de mededeling dat de PvdA-fractie niet mee doet in de geadviseerde coalitiesamenstelling voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens het verkenningsproces heeft informateur Jan Swaag een op inhoud gebaseerd advies geven. Na de beslissing van de PvdA is gezocht naar een samenstelling die voldoende draagvlak, efficiënt bestuur en herkenbaarheid waarborgt.

Het is van belang dat spoedig een nieuwe coalitie wordt gevormd. Daarom hebben de vier andere partijen uit het verkennersadvies de geborgde fractie Natuurterreinen gevraagd om mee te doen aan de coalitievorming en JA21 om gedoogsteun. Met deze samenstelling wordt invulling gegeven aan de wens van de fractievoorzitters om meer aandacht te hebben voor (agrarische) natuur en ecologie. Natuurterreinen en JA21 hebben daarmee met enthousiasme ingestemd.

Samenwerking centraal

Dit betekent dat de zes fracties BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuurterreinen en JA21 gaan onderhandelen om te komen tot een coalitieprogramma en uiteindelijk tot een nieuw dagelijks bestuur voor het Hoogheemraadschap. De formerende partijen handelen in de geest van de intentieverklaring die, op initiatief van de BBB, eerder is ondertekend. In die verklaring is vastgelegd dat de partijen staan voor een bestuur in Rijnland waarin samenwerking centraal staat. Ook zijn deskundigheid, breed draagvlak en complementariteit belangrijke zaken waar de partijen naar streven. Zij wensen te komen tot een brede vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur in het college.

Formatie

Marjan van Kampen – Nouwen. Fotocredit: PR

Vanuit BBB is mevrouw Marjan van Kampen-Nouwen (burgemeester van Schagen) gevraagd om op te treden als formateur. Zij is gestart met verkennende gesprekken met de beoogde coalitiepartijen. De partijen werken toe naar de spoedige vorming van een stabiele en brede coalitie. Zij vinden het belangrijk dat ook de niet-coalitiedragende partijen actief worden geconsulteerd bij de totstandkoming van het programma voor de komende periode. “We staan gezamenlijk voor grote opgaven in Rijnlandgebied, dus we gaan voor een breed en gedragen coalitieakkoord”, aldus BBB fractievoorzitter Henk Hazenoot. “Het gaat niet alleen over een haalbare en betaalbare uitvoering van de waterschapstaken, maar ook over inspelen op klimaatverandering. Zo hebben we ook in de toekomst niet teveel, maar wel voldoende en schoon water hebben voor inwoners, bedrijven en natuur”.

Tags

BoerBurgerBeweginghoogheemraadschap RijnlandIngezondenRegioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top