Skip to content

D66: Aanpak van de N44…

Het college van Wassenaar doet een voorstel om de verkeersproblemen op de N44 aan te pakken. Het kiest voor een gewaagd scenario waarbij de N44 wordt afgewaardeerd naar een tweebaansweg; aangevuld met Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Verkeerstechnisch heeft D66 nog veel vragen. Zo worden ondertunneling en verdiepte kruisingen niet meer genoemd. D66 wil eerst diepgaand verkeerskundig nader onderzoek en komt met voorstellen.

Lees meer

D66: Fijne vakantie!

Vorige week vond de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De jaarrekening 2019 en de voorjaarsnota 2020 werden met ruime meerderheid aangenomen. D66 sprak wel de zorg uit over het voorziene tekort in de voorjaarsnota van 2020, al betreft het wel een momentopname. Eventuele extra ontvangsten voor bijvoorbeeld corona gerelateerde uitgaven kunnen dit beeld in positieve zin bijstellen. Wij blijven alert de ontwikkelingen volgen. Over de resultaten 2019 zijn wij positief, de goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2019 is een mooie bevestiging van het serieuze werk van het college en de WODV voor wat betreft de financiën. 

Lees meer

D66: Kadernota aangenomen!

Raad geeft verder richting aan uitwerking begroting. Voor D66 belangrijk dat nu gewerkt wordt aan verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Resultaat van de door D66 ingediende motie. De D66-fractie was mede-indiener van motie over verbetering van de organisatie van de Jeugdzorg.

Lees meer

D66: Wassenaar krijgt na zeven jaar weer eigen beleidsstaf!

Vorige week ontvingen de raden van Wassenaar en Voorschoten een informatiebrief waarin wordt uiteengezet hoe Wassenaar en Voorschoten de ambtelijke samenwerking gaan aanpassen. De kern van het voorstel voor Wassenaar is dat er meer beleidstaken binnen onze gemeente worden georganiseerd. De fractie van D66 pleit al jaren voor Wassenaarse ambtenaren die zich alleen bezighouden met de Wassenaarse vraagstukken. Het was voor D66 een belangrijk punt in de laatste verkiezingen en is het ook voor deze coalitie.

Lees meer

Lokale fracties van D66 zien geen noodzaak voor de Corona-wet

Donderdag vorige week kopte de Volkskrant: “Kabinet raakt ernstig in tijdnood met coronawet”. Zover kwam het niet. Vrijdag heeft Minister De Jonge laten weten dat de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli ingaat. Maar liefst 32 Lokale fracties van D66 in Zuid-Holland van de initiatiefnemer Hillegom tot Westvoorne – inclusief de Leidse en de Wassenaarse D66 fracties – zien geen noodzaak voor de beoogde Corona-wet. De wet creëert een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters en dat achten wij ongewenst.

Lees meer

D66: financiën én duurzaamheid halverwege de raadsperiode…

Vorige week debatteerde de raad over de jaarrekening 2019; stemming in juli. Belangrijke onderwerpen voor D66 zijn duurzaamheid en actuele ontwikkelingen in de werkorganisatie Duivenvoorde. Ook D66 steunde het amendement “Kerkehout”, waardoor geld beschikbaar komt voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenvoeging van Buurt- en Sportaccommodaties, mogelijk in relatie met woningbouw.

Lees meer

D66: Wassenaarse woningbouw komt maar moeilijk van de grond…

De twee burgerinitiatieven op de agenda van de raadscommissies van vorige week gingen over wooninitiatieven. Een woonproject voor oudere Wassenaarders “de Stokstaartjes” en een initiatief uit Kerkehout om wijk- en sportaccommodaties samen te voegen en daarbij woningbouw te betrekken. In beide commissies heeft D66 het college opgeroepen haar taak als hoeder van het algemeen belang in te vullen door als grondeigenaar betaalbare woningbouw mogelijk te maken.

Lees meer
Back To Top